Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki bezemeli Hamse-i Nizamî nüshalarının tezhip özellikleri


Öğrenci: PINAR GÜLEÇ

Danışman: Gülnur Duran

Süleymaniye Kütüphanesindeki Bezemeli Hamse-i Nizamî Nüshalarının Tezhip Özellikleri? başlıklı bu tez çalışması Süleymaniye Kütüphanesinde kayıtlı; Hâlet Efendi 376, Ayasofya 3858, Ayasofya 3860, Fatih 3749, Fatih 3751 ve Yazma Bağışlar 220 numaralı Hamse-i Nizamî nüshalarını kapsamaktadır.
Üç bölümden meydana gelen çalışmanın birinci bölümünde, Nizamî Gencevî başlığı altında; Nizamî'nin hayatı, edebî kişiliği, ve eserleri tanıtılmış, ikinci bölümünde tezimize konu olan eserlerin XV. ve XVI. yüzyıllara ait olması sebebiyle bu dönem üslûpları üzerinde durulmuş, katalog bölümünde ise farklı üslûplarla bezenmiş altı adet yazma eser konuya ilişkin fotoğraflar ve çizimlerle desteklenerek incelenmiştir. Değerlendirme ve Sonuç kısmında incelemelerden elde edilen tespitler tezhip yönünden değerlendirilmiştir.
Benzer örnekler ışığında karşılaştırmalarla analiz edilen nüshaların, tezhip özelliklerinin anlatıldığı bu teze konu olan bütün Hamse nüshaları, Farsça olarak ta'lîk hatla yazılmışlardır. Eserlerden iki tanesi minyatürlü nüsha olup, hattatları bilinmektedir.