Hayat bilgisi öğrenme ortamlarına sosyal empati yaklaşımını eklemlemek : bir eylem araştırması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Kübra Yılmaz

Danışman: YÜCEL KABAPINAR

Özet:

Bu çalışmada 3. sınıf Hayat Bilgisi dersi öğretimi içerisinde empati becerisinin etkililiği araştırılmıştır. Araştırmanın amacı sınıf ortamında empati becerisini kazandırmaya ve ortaya çıkarmaya yönelik etkinliklerin tasarlanarak öğrencilerde değişimi tespit etmek, aynı zamanda öğrencilerde empati algı düzeyleri ile öğretimin niteliğini artırmaktır. Bu amaçla 3 adet araştırma sorusuna yanıt aranmıştır. Araştırma sadece çalışma grubu üzerinde uygulanmış olup, çalışma grubunu Kocaeli ili Dilovası ilçesi dâhilinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir devlet okulunun 3. sınıfları arasından gönüllülük esasına dayalı olarak seçilen 25 kişilik 3.sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Araştırmaya sınıftaki öğrencilerin tamamı dâhil edilmiştir. Öğrencilerin devamsızlık yapmamaları adına uygulama yapılacak günler öğrencilere önceden bildirilmiştir. İlk olarak 2016-2017 bahar dönemi uygulanmaya başlayan araştırma karşılaşılan sorunlar sebebiyle yarıda bırakılmış ve bir sonraki eğitim-öğretim dönemine sarkmıştır. Araştırmanın uygulamasını 2017-2018 yılının güz ve bahar dönemi oluşturmaktadır. Bu araştırma nitel bir araştırma olup, eylem araştırması deseni kullanılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak kamera kayıtları, çalışma yaprakları, öğretmen ve araştırmacı günlükleri ve öğrenci günlükleri ile Sosyal Empati Son Algı Anketi ve Gecikmiş Sosyal Empati Son Algı Anketi kullanılmıştır. Elde edilen veriler ise içerik analizi tekniği ile çözümlenmiştir. Kamera kayıtları, sınıf içi iletişimi kayıt altına almak ve bu iletişim kesitlerini doğrudan aktarabilmek amacıyla kullanılmıştır. Öğretmen, araştırmacı ve öğrenci günlüklerinden elde edilen verilen analiz kısmında oldukça katkı sağlamıştır. Gecikmiş Sosyal Empati Son Algı Anketi ise Ön Algı Anketinin yapılamayışını telafi etmek adına Son Algı Anketinin yapılışından 8 ay sonra yapılmıştır. Bu anketten umulan sonuçların alındığı bulgular kısmında ifade edilmiştir. Uygulama süreci esnasında sınıf öğretmeniyle kısa görüşmeler yapılmış ve verilerin analizi esnasında bu görüşmelerden kesitler sunulmuştur. Öğrenci günlüklerinde ise öğrenciler keyif aldıkları etkinliklerden, öğrendiklerinden ya da sıkıldıkları bölümlerden bahsetmişlerdir. Bu günlüklerden öğrencilerin etkinliklere bakış açılarını değerlendirirken yararlanılmış aynı zamanda araştırmacının da göz önünde bulundurması gereken noktalarda yardımcı olmuştur. Bulgular doğrultusunda verilen eğitim sonrasında öğrencilerin empati becerilerinin niteliklerinde olumlu anlamda değişimler olduğu gözlenmiştir. Araştırmacı tarafından uygulanan çalışma sonrasında öğrencilerin derslere daha aktif ve özgüvenli katıldıkları gözlenmiş, Hayat Bilgisi derslerinde daha aktif oldukları gözlenmiştir. Tüm etkinliklere katılım sağlanmış, öğrenciler çalışma yapraklarında bir ürün çıkarmayı başarabilmişler. Uygulamada yaşanan sorunlar çözülmüş, başarılı bir uygulama süreci yaşanmıştır. Öğrencilerin verilen eğitimden memnun kaldıkları ve tekrarlanmasını istedikleri, empati becerisini eylemlerine yansıtabildikleri, daha duyarlı bireyler olma yolunda gelişim ve değişim gösterdikleri sonucuna da ulaşılmıştır. Araştırmacının ulaşılan sonuçlardan memnun kaldığı, uygulamanın yapıldığı öğrencilerin sınıf öğretmeninin değişimi hissettiği ve çok memnun kaldığı, velilerinden olumlu tepkiler aldığı görülmektedir. Sınıf öğretmeni, empati temelli etkinlikler ile Hayat Bilgisi ya da diğer dersler ile etkili ve kalıcı öğrenmelerin sağlanabileceğini ifade ederken bu kadar çok ve farklı etkinliğin yapılabilmesi için de bir maliyetin gerektiğini ifade etmiştir. Tüm öğrencilere uygulanmasını kendisinin, araştırmacının ve öğrencilerinin istediğini fakat bunun için okulun belli bir bütçe ayırması gerektiğini belirtmiştir. Sosyo-ekonomik düzeyi daha iyi çevrelerde bu etkinliklerin sürekliliğin sağlanmasının daha kolay olacağını dile getirirken diğer yandan kendi öğrencilerine az maliyetle çeşitli empati temelli etkinlikler hazırlayarak diğer derslerde de uygulamayı planladığını ifade etmiştir. Ayrıca öğrencilerin bu uygulamadan sonra diğer derslerin akışını çok sıradan bulduklarını, ilgilerini çekmediklerini eklemiştir. -------------------- In this study, the effectiveness of empathy skills was investigated in the 3rd Class life Information course teaching. The aim of the research is to improve the empathy skills in the classroom environment and to detect changes in students by designing the activities to reveal, as well as increasing the quality of empathy levels and teaching in students. For this purpose, a response to 3 research questions is sought. The study was applied only on the Working Group, and the Study Group was in the 3rd year of a public school affiliated with the Ministry of National Education within the District of Dilovası, Kocaeli province. Among the classes chosen for the voluntary basis of the 25 persons 3.Class students. All students in the classroom are included in the study.Students have been informed about the days of the application in order to avoid absenteeism.The research, which started in the first period of 2016-2017 spring semester, was abandoned due to problems encountered and was suspended for the next academic period.The application of the research constitutes the fall and spring period of 2017-2018. This research is a qualitative research and an action research pattern is used.In the study, the data collection tool was used as the instrument records, working leaves, teacher and student diaries and social empathy final perception survey and delayed social empathy final perception questionnaire.The data obtained is analyzed by the content analysis technique.The camera recordings are used to record in-class communication and to transmit these communication segments directly.The teacher has contributed greatly to the analysis given in the research and student journals.The delayed social empathy final perception questionnaire was conducted 8 months after the final perception questionnaire was made to compensate for the inability of the preliminary perception questionnaire.The results of this questionnaire were expressed in the findings.During the application process, short interviews were made with the class teacher and sections were presented during the analysis of the data.In the student diaries, students mentioned the activities they enjoyed or the departments they were bored with.These journals have been benefi ed from evaluating the perspectives of students in the events and also helped the researcher to consider. After the training in accordance with the findings, the students ' empathy skills have been observed to have positive changes in their qualities.After the study performed by the researcher, students were more active and confident in their courses, and they were more active in life information classes.All activities have been attended and students have succeeded in removing a product in their work sheets After the study, it was observed that the students participated in the courses more actively and more confident, they were more active in the life information courses. All activities have been attended and students have succeeded in removing a product in their work sheets. The problems experienced in practice have been resolved and a successful application process has been experienced. It was also concluded that students were satisfied with the given education and they wanted to be repeated, that they could reflect their empathy skills to their actions, development and change towards becoming more sensitive individuals. The researchers were satisfied with the achieved results, the students who made the application felt the change of the classroom teachers and were very satisfied, received positive reactions from their parents. The teacher expressed that, with empathy-based activities, life knowledge or other courses can be provided with effective and lasting learning, and that there is a need for a budget to be made so many and different events. The teacher tated that he, his researchers and students wanted to apply to all students, but that the school should allocate a certain budget. The socio-economic level will be easier to ensure continuity of these activities in better circles, while also preparing various empathy-based activities for their students at low cost, as well as the application in other courses Planning. In addition, the students found that the flow of other courses after this application was very ordinary, they did not interest.