Mısır’ın turizm coğrafyası


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Hatice Çevik

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

MISIR’IN TURİZM COĞRAFYASI Mısır, 1.001.449 km2'lik alanı ile sadece Afrika'da değil aynı zamanda Asya'nın bir parçası olarak kabul edilen Sina Yarımadası'nda da toprağı bulunan bir ülkedir. Ancak ülke yüzölçümünün büyük bir bölümü Kuzeydoğu Afrika'da yer alır. Ülke güneyden Sudan, doğudan İsrail, Gazze Şeridi ve Filistin, batıdan ise Libya ile sınırlanır. Kuzeyden Akdeniz sahil şeridi, batıdan Kızıldeniz ve Akabe Körfezi ile çevrilir. Mısır, büyük ölçüde çöllerle kaplı bir ülke olup toplam alanının %3,5’i tarıma uygun özelikler gösterir. Ülke, doğal özellikleri açısından Nil Vadisi ve Deltası, Batı Çölü (Libya), Doğu (Arap) Çölü ve Sina Yarımadası olmak üzere 4 ana bölgeye ayrılmıştır. Nüfusun büyük bir bölümü delta bölgesinde toplanmıştır. Ülkedeki kurak iklim şartları, insan yaşamını olumsuz etkilemektedir. Ancak Nil Nehri'nin ülkeye kattığı yaşamsal unsurlar bu olumsuzlukları biraz olsun insan yaşamına uygun hale getirmiştir. Nil Nehri Vadisi, yalnızca alüvyonlu verimli topraklar nedeniyle değil, aynı zamanda tarihteki ilk turistik faaliyetlere olanak sağlaması bakımından da oldukça önemlidir. Ülkenin coğrafi yapısının sunduğu özellikler hem doğa hem de tarih turizminin gelişmesine imkân sağlamıştır. Yani Mısır'da turizm, ülkenin coğrafi özelliklerinin etkisi altında gelişme göstermiştir. Bunun en bilinen örneği; granit, kireçtaşı, bazalt, mermer gibi dayanıklı kayaçların varlığının Mısır kültürünün ve turizminin en büyük çekiciliği olan piramit, tapınak ve heykellerin ortaya çıkmasına sebep olmasıdır. Sahip olduğu iklim koşullarının da bu eserlerin günümüze kadar fazla bozulmaya uğramadan ulaşmalarına olanak tanıması ise ülke coğrafyasının turizme yaptığı olumlu etkilerden bir diğeridir. Ayrıca Akdeniz kıyıları deniz turizmi açısından çok uygun koşullar taşır. Kızıldeniz kıyılarının doğal koşulları da ülkenin dünyadaki önemli dalış merkezlerinden biri haline gelmesini sağlamıştır. Coğrafyanın turizme önemli etkilerinden biri de Nil Nehri Vadisi’ nin, nüfüsu tarihin eski devirlerinden beri kendisine çekmesi, eserlerin genellikle Nil çevresine yapılmasını sağlaması ve bugün bu eserler gezilirken sağlamış olduğu kolaylıktır. Batı tarzı kıyı turizmi faaliyetleri çok yaygın değilse de özellikle Kahire'ye yakın plajlar büyük kalabalıklar toplamaktadır. Hükümetin 20. yüzyılın sonlarına doğru güneş - kum - deniz turizmini geliştirmeye yönelik tasarıları da turizmin son yıllardaki gelişimini ve turizm sektöründen elde edilen gelirleri artırmıştır. Kültürel baskılara ek olarak, iklimin sınırlayıcı etkisi de turizmin tam anlamıyla gelişimini engelleyen başlıca unsurlardandır. SUMMARY TOURİSM GEOGRAPHY OF EGYPT Egypt, with its area of 1.001.449 km2 covers not only an African territory but also Sina Peninsula which is accepted as an Asian territory. However, most of its area is located in North Eastern Africa. The country has its longest border with Sudan. Israel, Libya, Gazza Strip and Palestine are the other countries that Egypt has a border with. On the other hand Egypt's natural borders are Mediterranean sea cost, Red Sea, Suez Gulf and Akabe Gulf. Egypt is a country that is mostly covered by deserts and only %3,5 of its total area can be cultivated and inhabited. In terms of its natural characteristics the country is divided into four main regions; Nile Valley and Delta, Western (Libyan) Desert, Eastern(Arabic) Desert and Sina Peninsula. Most of the population is concentrated by the delta region. The country has a arid climate which has a negative effect on human life. The most predemoninant asset of the country is the habitat that is attributed by the Nile Valley. Nile River Valley is important both in the context of the alluvial soil provided by it and its characteristics that gave way to the history's first tourism facilities. The natural characteristics of the country gave chance to development of both nature-based tourism and cultural tourism. In other words, tourism in Egypt is under effect of geographical characteristics. The best example of this is the Pyramids, temples and statues which are the most attractive properties of Egyptian culture and tourism that are constructed thanks to existence of hard rocks such as granite, limestone, basalt and marble. Moreover its climatic characteristics allowed the existence of these monuments without much distortion even today. Also Mediterranean costs have adequate properties for sea tourism. And the Red Sea coasts enabled the country to become a diving center. Another important and good example of the effect of geography in Egypt's tourism is Nile River being an attractive point for people since the very early stages of history which is the reason for construction and concentration of the monuments by Nile River that makes it easy to go sightseeing these monuments. Although Western type coast tourism is not that much widespread, especially in the beaches near Qahiro one can observe huge crowds. The attempts of the government in terms of developing so called "sun-sand-sea" tourism had positive effects on the increase of the revenues coming from tourism sector. In addition to the cultural pressures on tourism, the restrictive effects of the climate are another factor that disables the development of tourism in a full manner.