6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında konut ve çatılı işyeri gereksinimi sebebiyle kira sözleşmesinin sona erdirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ERTAN ALTUN

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

ALTUN, Ertan, 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Konut ve Çatılı İşyeri Gereksinimi Sebebiyle Kira Sözleşmesinin Sona Erdirilmesi, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2013 Çalışmanın amacı, hangi kira sözleşmelerinin 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun konut ve çatılı işyeri kiralarına ilişkin hükümlerinin kapsamında olduğunun tespiti ve kimlerin, hangi hallerde konut ve çatılı işyeri gereksinimi sebebiyle kira sözleşmesinin sona erdirilmesini talep edebileceğinin ve bunun hangi yolla yapılacağının belirlenmesinden ibarettir. Çalışma, giriş ve üç bölümden oluşmaktadır: Birinci Bölümde; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun konut ve çatılı işyeri kira sözleşmeleri kiraları hakkında özel hükümlerin uygulama alanı ele alınmıştır. İkinci Bölümde; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında konut ve çatılı işyeri gereksinimi sebebiyle kira sözleşmesini talep edebilecek kişiler, zorunlu konut ve çatılı gereksiniminin hangi şartlarda varlığının kabul edileceği, dava açma süresi, yeni malikin konut ve işyeri gereksinimi sebebiyle kira sözleşmesinin sona erdirilmesini talep şartları ve tüzel kişinin konut ve çatılı işyeri gereksinimi sorunu ele alınmıştır. Üçüncü Bölümde; 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında konut ve çatılı işyeri gereksinimi sebebiyle açılacak davanın tarafları, davanın görüleceği mahkeme ve davanın sonuçları ele alınmıştır. Anahtar Sözcükler 1- 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun Konut ve Çatılı İşyeri Kiralarına İlişkin Hükümleri 2- Kira Sözleşmesi 3- Konut Gereksinimi 4- İşyeri Gereksinimi 5- Yeni Malikin Gereksinimi 6-Tüzel Kişinin Konut ve İşyeri Gereksinimi ABSTRACT The Termination Of Rental Agreements on Requirement of due in "Residential" and " Roofed Workplace " Within Numbered 6098 on Turkish Code of Obligations, Master Thesis, Istanbul 2013 The aim of the study is to determine which rentals of Property and roofed Workplace are in the scope of the provisions of 6098 numbered Turkish Code of Obligations and who in which situations due to the requirements of the Property and roofed Workplace, can request the termination of the rental agreements and how they can achieve this termination. The study consists of three parts and introduction. In the first part; the area of application of the 6098 numbered Turkish Code of Obligations for the rent and rental agreements of the Property and roofed Workplaces. In the second part, in the scope of the 6098 numbered Turkish Code of Obligations, the people who can request a rental contract due to the Property and roofed Workplace, in which conditions the existence of the obligatory property and roofed would be accepted, the period of litigation, the terms of claim of the rental contract termination due to the new owner’s requirement of property and workplace and the property and roofed workplace requirement problem of the legal entity were studied. In the third part; in the scope of 6098 numbered Turkish Code of Obligations, the parties of the lawsuit to be filed due to the requirement of property and roofed workplace, the court the lawsuit will be processed and the results of the action for evacuation were studied. Keywords: 1-The Provisions about the Property and Roofed Workplace Rentals of the 6098 Numbered Turkish Code of Obligations. 2-Rental Agreement 3-Property Requirement. 4-Workplace Requirement. 5-Requirements of the New Owner. 6-Property and Workplace Requirement of the Legal Entity.