Matbaa işletmelerinde 5x5 matris sistemi uygulanarak risk değerlendirmesi çalışması


Öğrenci: TUBA GÜLAP POLAT

Danışman: Mustafa Batuhan Kurt

Özet:

Gelişen teknolojinin etkisi ile çalışanların sağlığının ve güvenliğinin önem kazanması, iş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek üzerine çalışmalar yapılmasını zorunlu kılmıştır. Ülkemizde 2012 yılında yürürlüğe giren İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bu kapsamda iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için çalışmalar yapılmaktadır. Önemli bir iş kolu olan matbaa sektöründe yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıkları incelendiğinde bunların büyük bir oranının önceden öngörülemediği için gerçekleştiği tespit edilmiştir. Yaşamadan önce fark etmek ve önlem almak prensibine dayanan iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarında tehlikeleri belirlemek, riskleri analiz ederek değerlendirmek önemli bir etkendir. Bu süreçte risk değerlendirmesi yapılması gereken çalışmaları ve alınması gereken önlemleri belirlemekte ışık tutmaktadır. Matbaa işletmelerinde iş kazalarını azaltmak, meslek hastalıklarına yakalanma ihtimalini düşürmek adına yapılan bu çalışmada, belirlenen matbaa işletmelerine saha gezisi yapılarak, aktif olarak iş güvenliği uzmanlığı görevi yerine getirilerek ve matbaa yetkilileri ile görüşme yapılarak yapılmıştır. Bu çalışma İstanbul ilinde bulunan küçük iki matbaa, orta ölçekli iki matbaa ve büyük bir matbaa işletmesi dikkate alınarak, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili alınması gereken önlemlerin belirlenmesi sağlanmış ve 5x5 matris sistemine göre örnek bir risk değerlendirmesi yapılmıştır. Risk değerlendirmesi tablosu her bölüm ve süreç ayrı ayrı değerlendirilerek hazırlanmış, alınması gereken önlemler belirtilmiş ve mevcut durum kısmı saha incelemesi yapılan beş ayrı matbaanın ortalaması alınarak değerlendirilmiştir. -------------------- With the effect of developing technology, it has become necessary for employees to gain importance in their right and safety, and to be done in front of occupational accidents and occupational diseases. With the Occupational Health and Safety Law, this is being established in 2012 in our country, to carry out occupational accidents and occupational diseases in this scope. There is a large proportion of a function that deals with someone who is an important business, because accidents and occupational diseases are examined, a large proportion of which must be predicted. Identifying hazards and analyzing risks is an important factor in occupational safety and security operations based on the principle of recognizing and managing before living. There is something risk-determining in this process and we have an important problem. You make occupational accidents possible in printing establishments, reduce the chances of getting occupational diseases and you are processed on this subject, you visit the fields in the center, you actively manage the expertise regulation and you meet with the members of the printing press. In this study, two small printing houses in the province of Istanbul, two printing houses in the middle Ages and a large printing house, a risk management in the center, the business center, and the 5x5 matrices on the right and the far right of the managed ones were conducted. The risk assessment table is indicated that each department and process should be evaluated separately, and that the current situation part was field surveyed.