Uluslararası muhasebe standartları ve SPK’ya göre iştiraklerin muhasebeleştirilmesi ve konsolide mali tabloların hazırlanması ve denetimi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Gökhan Gündüz

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Günümüzün artan rekabet koşulları altında işletmeler, faaliyetlerine devam edebilmeleri ve daha uzun yaşayabilmeleri için yeni yatırımlara zorlanmaktadır. İşletmeler için çeşitli açılardan avantajlı olabilecek uygulamalardan birisi de riski dağıtmak amacıyla başka işletmelere iştirak etmektir. Şirketlerarası yatırımlar sonucu, şirket bilançolarında iştirakler kalemi önem kazanmaya başlamıştır. Uluslararası muhasebe standartlarında ve birçok ülke muhasebe hukukunda, şirketlerarası yatırımlarda uygulanacak muhasebe ve değerleme yöntemlerine ilişkin çeşitli düzenlemeler yapılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Türkiye uygulamasındaki “iştirak ” kavramı ile uluslararası muhasebe uygulamalarındaki iştirak kavramının karşılaştırılması ve uluslararası muhasebe uygulamalarıyla uyum sürecinde muhasebe literatürümüze girecek “ önemli etki ” ve iştiraklerin muhasebeleştirilmesinde kullanılan özkaynak yönteminin incelenmesidir. Ülkemizde Uluslararası muhasebe standartlarına uyum sağlama amacıyla başta SPK ve TMSK olmak üzere, birçok kurum tarafından düzenlemeler yapıldığı görülmektedir. TMSK’ nın “ İştiraklerdeki Yatırımlar ” başlıklı standardı, UMS-28’in Türkçe çevirisi niteliğinde olduğundan , herhangi bir uyumsuzluk söz konusu değildir. SPK tarafından, uluslararası muhasebe standartları aynen benimsenmiştir. Önemli Etki ve Özkaynak Yöntemi UMS ve SPK’ nunda yer alan açıklamaları ile bir uyumsuzluk göstermemektedir. Bu çalışma ile ülkemizde muhasebe standartlarının uygulamaya geçmesiyle ilk defa gündeme gelen önemli etki ve özkaynak yöntemi anlatılmaya çalışılmıştır. Dolayısıyla, muhasebe standartlarının anlaşılmasını ve uygulamaya geçişini kolaylaştırmak amacıyla üniversitelerimizdeki ilgili programlarda bu yönde çalışmalar yapılması gerekmektedir. ABSTRACT The Companies must to invest in the rising competitive clause. The Companies has an advantages to participate as a reason spread a risk. After intercompany investment, the affiliates account that has become important in the company’s Financial Statements. In the international accounting standards and in the accounting law of many countries has done different preparation related accounting and evaluation methods. With this study, to compare the affiliates in the Turkey with in the international accounting preperations. And, to analyze of significant influence and equity method in the adaptation process with preparation of international accounting. In our country, as a reason of adaptation to International Accounting Standards, to arrange by Security Exchange Commission and Turkey Accounting Standards Board. “Investment in Associates” International Accounting Standard-28 translated by Turkey Accounting Standards Board, didn’t any dissonance in this translation. SEC accepted the international accounting standards-28 by to execute a law “Serial XI number of 25”. To put into practice of international accounting standards has two new subjects. One of the subjects is “significant influence” and other one “equity method”. This two subjects accepted from by Security Exchange Commission of Turkey with law “Serial XI number of 25”. With this study the effects of International Accounting Standard-28 on Turkey are explained.