İlköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinin öğretminde tarihsel kanıt kullanımının etkililiği


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Nihal Doğan

Eş Danışman: CEMİL ÖZTÜRK, YÜCEL KABAPINAR

Özet:

Bu araştırma, kanıt temelli tarih öğretiminin öğrencilerin tarih, tarih öğretimi, tarih öğretiminin amaçları, tarihçi ve tarihsel kanıta ilişkin algılamaları, tarihsel kanıtı sorgulama beceri düzeyleri ve kanıt temelli tarih öğretimi sürecine ilişkin görüşlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Araştırma 14 yaş grubundaki 8. sınıfa giden 25 öğrenci ile yürütülmüştür. Araştırmanın amaçları ilköğretim 8. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük dersi Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi konuları boyunca nitel araştırma yöntemlerinden eylem araştırması ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma verileri tarihsel dokümanlar, gözlem, görüşme formu ve açık uçlu sorulardan oluşan anket formu ile toplanmıştır. Tarihsel kanıtların sorgulanmasına ilişkin öğrenci ürünleri doküman analizi, dereceleme puanlama anahtarı ve betimsel analiz; araştırmacı gözlem notları betimsel analiz; ders sürecine ilişkin görüşme verileri içerik analizi ve betimsel analiz; açık uçlu öğrenci anketine ait veriler içerik analizi ve betimsel analiz teknikleri doğrultusunda çözümlenmiştir. Kanıt temelli tarih öğretim uygulamasında öğrencilerin kanıtı sorgulama beceri düzeylerinin farklılık gösterdiği; öğrencilerin ders sürecini derse ilgi, öğrenme ve öğrenmenin kalıcılığı noktasında olumlu değerlendirdikleri; kanıt temelli tarih öğretimi uygulaması sonunda öğrencilerin tarih, tarih öğretimi, tarih öğretiminin amaçları, tarihçi ve tarihsel kanıta ilişkin algılamalarında tarih metodolojisi ve yapılandırmacı eğitim felsefesine uygun anlayış geliştirdikleri bulgulanmıştır. Anahtar Kelimeler: Kanıt Temelli Tarih Öğretimi, Tarihsel Kanıt, Eylem Araştırması ABSTRACT This study aimed at finding out the effects of evidence-based history teaching on students’ perceptions about history, history teaching, the objectives of history teaching, historians and historical evidence; their ability to question historical evidence and their opinions about the process of evidence-based history teaching. The study involved 25 eight-grade students at the age of 14. The study is an action research, which is a qualitative research method, throughout the topics of the Period of War of Independence in History of Turkish Republic Revolution and Atatürk course. The data were collected through historical documents, interview forms and a questionnaire consisting of open-ended items. The student products were analyzed through document analysis, rating-marking key and descriptional analysis; the interview data about the flow of the courses were analyzed through content analysis and descriptional analysis; the data from open-ended questionnaires were analyzed through content-analysis and descriptional analysis. At the end of the study, it was found out that the level of the students’ ability to question the evidence was different from each other during the application of evidence-based history teaching; the students evaluated the flow of the courses positively in terms of their interest in the lesson, learning and the permenence of the learning; the students developed an understanding in line with the methodology of history and constructivist educational philosophy in terms of their perceptions about history, history teaching, the objectives of history teaching, historian and historical evidence after the application of evidence-based history teaching. Key Words: Evidence-Based History Teaching, Historical Evidence, Action Research