Sıçanlarda streptozotosinle oluşturulan diabetes mellitus modelinde gelişen erektil disfonksiyon ve kardiyak hemodinamik değişikliklere karşı pazı ekstresinin tedavi edici etkilerinin incelenmesi


Thesis Type: Doctorate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Faculty of Pharmacy, Professional Pharmaceutical Sciences, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: YEŞİM İPÇİ

Supervisor: LEVENT KABASAKAL

Abstract:

1. Bu çalışmada, sıçanlarda streptozotosinle oluşturulan diabetes mellitus modelinde gelişen erektil disfonksiyon ve kardiyak hemodinamik değişikliklere karşı pazı ekstresinin tedavi edici etkileri araştırılmıştır. Kontrol veya 65 mg/kg streptozotosin (STZ) ile diyabet oluşturulan Sprague Dawley sıçanlarda, 15. ci günden başlanarak eş zamanlı olarak 2g/kg pazı ekstresi p.o. veya 6Ü/kg/gün s.c. olarak 45 gün boyunca uygulanmıştır. Sıçanların, kalp ve erektil fonksiyonlarını değerlendirmek için, ekokardiyografik (EKO) inceleme ve kan basıncı (KB), intrakavernoz basınç ölçümü (IKB) yapılmıştır. 8 hafta sonunda sıçanlar dekapite edilerek, kan ve doku (kalp, aort ve korpus kavernosum ) örnekleri alınmıştır. Diyabete bağlı olarak sol ventrikül fonksiyonu azalmış, kan basıncı ve intrakavernöz basınçta anlamlı bir değişiklik görülmemiştir. Hedef dokularda oksidatif hasarın göstergesi olarak kalp, aort ve korpus kavernosum dokularında glutatyon (GSH) seviyelerinde anlamlı ölçüde azalma, malondialdehit (MDA) seviyelerinde anlamlı derecede artış meydana gelmiştir. Ayrıca dokularda siklik guanosin monofosfat (sGMP) , nitrik oksit (NO), luminol ve lusigenin seviyelerinin değiştiği görülmüştür. Bunlara ek olarak serum asimetrik dimetil arjinin (ADMA) ve nitrit/nitrat (NO2-/NO3-) ve laktat dehidrogenaz (LDH) seviyeleri artmıştır. Pazı ekstresi ile 6 haftalık tedavi sonunda incelenen parametrelerindeki değişimler değerleri geri çevrilmiş; organlardaki diyabet kaynaklı oksidatif hasar düzelmiş, kardiyak fonksiyonlar iyileştirilmiştir. Anahtar sözcükler: Diyabet, oksidatif stres, pazı (Beta vulgaris L. var. cicla), NO, sıçan 2. SUMMARY Therapeutic effects of chard (Beta vulgaris L. var. cicla) aganist erectile dysfunction and cardiac hemodynamic changes caused by diabetes mellitus in rats. In this study the therapoetic effects of chard (Beta vulgaris L. var. cicla) aganist erectile function and cardiovascular parameters in diabetic rats were investigated. Sprague Dawley rats were divided into sham-operated or 65mg/kg STZ diabetic groups, in which rats recieved either per oral chard extract (2g/kg) or s.c. insulin (6U/kg/day) starting on by the 15’th day of the diabetes for 45 days. Blood pressure and intracavernosal pressure recording and echocardiographic imaging were made to evaluate erectile and cardiovascular functions. At the end of the 8’th week, the animals were decapiated and blood and tissue (heart, aort, corpus cavenosum) samples were taken. Diabetes mellitus caused a decrease in left ventricular function but had no effect on blood pressure and intracavernosal pressure. Diabetes mellitus also decreased GSH levels, increased MDA levels in the heart, aort and corpus cavernosum tissues, indicating the presence of oxidative tissue damage in peripheral target tissues. Furthermore, elevated cGMP, NO, luminol, lucigenin levels were determined in the tissue. In addition, ADMA, NO2-/NO3- and LDH levels were increased in serum samples. On the other hand, 45 days-treatment with chard extract reversed all the measured parameters, ameloriated the diabetes-induced oxidative injury in the target organs and improved cardiac functions. Key Words: Diabetes mellitus, oxidative stress, chard (Beta vulgaris L.var. cicla), NO, rat