Hastanede yatan hastaların klinik örneklerinden izole edilen candida parapsilosis kökenlerinin morfotiplendirilmesi, genotiplendirilmesi ve farklı morfotiplerde bazı virulans faktörlerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: VOLKAN AKYOL

Danışman: NİLGÜN ÇERİKÇİOĞLU

Özet:

Son yıllarda tüm dünyada Candida parapsilosis’e bağlı sistemik kandidiyaz olgularının sıklığında artış vardır. Ancak bu enfeksiyonların epidemiyolojik irdelemesinde henüz standart bir genotiplendirme yöntemi oturtulamamıştır. Bu çalışmada morfotiplendirmenin C. parapsilosis enfeksiyonlarının epidemiyolojisinde genotiplendirmenin yerine kullanılabilirliği ve belli morfotiplerdeki olası virulans faktörlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak M. Ü. Hastanesinde yatan hastaların kan (40) ve idrar (13) kültürlerinden izole edilen 53 C. parapsilosis kökeninin Sabouraud-trifeniltetrazolyum agarda (STTZ), yüzey ve renk özellikleri, malt özütlü agarda (MA) ise yüzey özellikleri dikkate alınarak morfotiplendirmeleri yapılmış ve A-K arası 10 farklı alt grup elde edilmiştir. Kökenlerin genotiplendirilmesi için RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction) yöntemi kullanılmış ve % 90,56’sı tip II olmak üzere 3 farklı genotip elde edilmiştir. İzolatlarımızda varlığını araştırdığımız olası virulans faktörlerinden biri fosfolipaz aktivitesidir. Yumurta sarılı (pH: 4.2) besiyerinde hazırlanan deneylerin sonucunda hiçbir kökende fosfolipaz üretimi saptanmamıştır. Tween-80’li agarda incelediğimiz esteraz aktivitesi de bir izolat dışında olumsuz olarak bulunmuştur. Salgısal asit proteinaz aktivitesini gözlemek amacıyla sığır serum albumini içeren (pH: 5.0) besiyeri kullanılmıştır ve % 11,3 oranında olumsuz olmak üzere, % 75,5 oranında (+) ılımlı, % 13,2 oranında (++) kuvvetli olarak saptanmıştır. Glukoz (% 8) içeren Sabouraud buyyon (SB) kullanılarak sıvışık örtü (slime) üretimi değerlendirildiğinde kökenlerin % 67,9’u negatif iken, % 20,7’sinde zayıf (+), % 7,5’inde orta düzeyde (++) ve % 3,7’sinde kuvvetli (+++) üretim saptanmıştır. Hekzadekanlı hidrokarbon aderens yöntemi ile izolatların hidrofobik karakteri değerlendirildiğinde bir izolat az, diğerleri orta hidrofobik olarak bulunmuştur. Elde edilen veriler kıyaslandığında morfotiplendirmenin genotiplendirmeye göre üstünlüğü belirlenememiştir. Ek olarak virulans faktörleri açısından da belirli bir morfotiple bağlantı kurulabilecek bir özellik saptanmamıştır. SUMMARY In recent years there is an increase in frequency of systemic candidiasis cases caused by Candida parapsilosis. However there isn’t any standardized genotyping method to be used in epidemiology of those infections. In this study we aimed to determine utility of morphotyping instead of genotyping in epidemiology of C. parapsilosis infections and putative virulence factors of certain morphotypes. For this purpose 53 C. parapsilosis strains isolated from blood (40) and urine (13) cultures of inpatients at M. U. Hospital were morphotyped according to their surface and color properties on Sabouraud-triphenyltetrazolium agar (STTZ) and surface characteristics on malt extract agar (MA) media and 10 different sub groups were obtained between A-K. In order for genotyping the strains RAPD-PCR (Random Amplified Polymorphic DNA-Polymerase Chain Reaction) method was used and 3 different genotypes were revealed comprising mostly type II (90,56 %). One of the putative virulence factors investigated in our isolates was phospholipase activity. Phospholipase production was not detected in any of the strains. Esterase activity of the strains examined on Tween-80 agar was negative except for one. In order to observe acid proteinase activity, bovine serum albumin containing (pH: 5.0) agar was used and in 11,3 % of the strains no production was seen while in 75,5 % moderate (+), in 13,2 % strong (++) activity was detected. Slime production was investigated in 8 % glucose containing Sabouraud broth (SB) medium and 67,9 % of the strains were found to be negative; while 20,7 % were weakly (+), 7,5 % were moderately (++) and 3,7 % were strongly (+++) positive. Hydrophobicity of the strains was evaluated by using hexadecane hydrocarbon adherence assay and one isolate was weakly hydrophobic while the remaining strains were found to be moderately hydrophobic. When the results were compared we could not observe superiority of morphotyping over genotyping. Additionally no property was found to associate with a certain morphotype, in terms of virulence factors.