Fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğretim yönteminin kavramsal öğrenmeye etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYLİN ARSLAN

Danışman: Fatma Şahin

Özet:

FEN EĞİTİMİNDE ARAŞTIRMAYA DAYALI ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN KAVRAMSAL ÖĞRENMEYE ETKİSİ Bu çalışma fen bilgisi dersi “Canlılarda Üreme ve Gelişme” ünitesinde araştırmaya dayalı öğretim yöntemini kullanmanın başarıya ve kavramsal öğrenmeye etkisinin olup olmadığını araştırmak amacıyla yapılmıştır. Bu amaç doğrultusunda bir ilköğretim okulu seçilmiştir. Araştırmanın evrenini, Konya ili, Selçuklu ilçesinde bulunan devlet okullarının 8. sınıf öğrencileri, örneklemini ise devlet okulunun 8-A ve 8-B sınıflarında okuyan toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Uygulama 2005-2006 eğitim yılında gerçekleştirilmiş olup sekiz hafta sürmüştür. Araştırma deneme modelinde olup “Canlılarda Üreme ve Gelişme” ünitesinin “Türün Devamını Sağlayan Canlılık (Üreme)” ve “İnsanda Bir Hücreden Ergin Bireye” konuları boyunca devam etmiştir. Araştırmada, örneklem grubunu oluşturan deney ve kontrol grubu öğrencilerine uygulamaya başlamadan önce ön test olarak başarı testi ve kavram bilme düzeylerinin ölçülmesi amacıyla açık uçlu sorular uygulanmıştır. Deney grubunda konular araştırmaya dayalı öğretim yöntemiyle, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemleriyle işlenmiştir. Çalışmanın sonunda deney ve kontrol grubu öğrencilerine başarı testi son test olarak ve açık uçlu sorular tekrar verilmiştir. Araştırmada elde edilen veriler SPSS 11.50 paket programında değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler sonucunda elde edilen bulgular şu şekilde lenebilir; - Araştırmaya dayalı öğretim yönteminin üreme ve gelişme konularında öğrencilerin akademik başarısında olumlu etkisi olduğu bulunmuştur. - Araştırmaya dayalı öğretim yönteminin üreme ve gelişme konularında öğrencilerin fen kavramlarını öğrenmesinde olumlu etkisinin olduğu tespit edilmiştir. ABSTRACT THE EFFECT OF INQUIRY-BASED TEACHİNG İN THE EDUCATİON OF SCİENCE ON THE CONCEPTUAL LEARNING This research is conceived and applied with a view to understanding and studying into the impact of inquiry-based teaching on student’s achievement and conceptual science learning, thus a state primary school is specified/named in accordance with this purpose. The practical axis of the researh pivoted around the learners of 8th grade appointed from a state schools in Selçuklu district of Konya, while 60 participants studying at the classes 8A and 8B in the same school constituting the sampling of the research. The corresponding study lasted 8 weeks of an academic year was applied within 2005- 06 academic year. The model of the respected study which was based on inquiry learning and the process applied continued with the sub-topics called “ Human Evolution: From A Cell To the Life of An Adult” and “Biological Enabling the Maintainence and Preservation of Bio-diversity“ of the unit embracing “Procreation of The Animate Beings” using quantitative research method together. Preliminary to the practical application of the study, the participants forming both the experimental and control group were asked open-ended questions as well as an achievement test in order to test their attainment level of learning. When discussing the topics with the experimental group, a inquiry-based approach was used while we capitilised on a traditional method of teaching for the control group. The data obtained in the survey were assessed through SPSS 11.50 packet programme. The findings that were pointed out by evaluating the data can be summarized as follows: - The related findings suggest that a inquiry-based learning approach is effective and proved useful for the issues such as procreation and human development. - It was also suggested that such was effective in developing related scientific concepts when learning.