Hazreti Osman dönemi siyâsî olaylarında kullanılan ayetlerin tefsir ilmi açısından değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Muharrem Turan

Danışman: MURAT SÜLÜN

Özet:

Allah tarafından vahiy olarak indiği günden itibaren Müslümanların karşılaştığı sorunların çözümünde başvurdukları en temel kaynak hüviyetini sahip Kur’an’ı Kerim, dinî, ahlakî, hukukî ve sosyal birçok sorunun halli noktasında üstlendiği rolün yanında siyasî sorunlara üretilen cevaplara da kaynaklık teşkil etmiştir. Bu nedenle erken dönemlerden itibaren siyasî olaylar bağlamında Kur’an’a başvurulmuştur. Özellikle ekonomik sorunların siyasî olaylarla girift bir hal aldığı Hazreti Osman döneminde Kur’an daha sık referans gösterilmiştir. Bir taraftan Hazreti Osman’ı eleştiren muhalifler çeşitli ayetlere atıfta bulunmuşlar, diğer taraftan Hazreti Osman onlara karşı kendi pozisyonunu sağlamlaştırmak adına bazı ayetleri delil göstermiştir. Öte yandan Hazreti Ali, Abdurrahman b. Avf gibi sahabenin ileri gelenleri de zaman zaman kimi ayetler üzerinden düşüncelerini ifade etmişlerdir. Çalışmada, üçüncü halife dönemi siyasî olayları etrafında dile getirilen ayetlerin önce nüzul ortamındaki anlamlarını tespit etmek, ardından bu ayetlerin kullanılma gerekçelerini tahlil etmek amaçlanmıştır. ABSTRACT The Qur'an, which is the most fundamental source to which Muslims have been referring to since the time of revelation, is the source of the answers to political problems as well in addition to its role in dealing with various religious, moral, legal and social problems. For this reason, the Qur'an has been referred to in the context of political events since early times. The Qur'an was more frequently referred to during the Hazrat Osman era, when economic problems became more intricate with political events. On one side, opponents who criticized Hazrat Osman have referred to various verses, and on the other side Hazrat Osman has shown some evidence in order to consolidate his position against them. On the other hand, the elders of the Companions such as Hazrat Ali, Abdurrahman b. Avf, sometimes expressed their thoughts through some verses. The aim of this study is to determine the meanings of the verses surrounding the political events of the third caliphate period and then to analyze the reasons for using these verses.