Achillea nobilis subsp. neilreichii (Ayvadana) bitkisinin deneysel meme kanserinde antineoplastik etkinliğinin incelenmesi


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Marmara University, Institute Of Health Sciences, Turkey

Approval Date: 2019

Thesis Language: Turkish

Student: SELİN SERRA ŞAHİN

Consultant: Levent Kabasakal

Abstract:

Amaç: Meme kanseri, dünya çapında kadınlarda en sık tanı alan kanserdir. Meme kanseri, meme hücrelerinde başlayan bir kanser türüdür. Çalışmamızın amacı A. Nobilis Subsp. Neilreichii bitki ekstraktının meme kanserinde potansiyel terapötik etkinliğini in vitro ve in vivo hayvan çalışmaları ile araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu tez çalışmasında, A. Nobilis Subsp. Neilreichii bitki ekstresi kullanılmıştır. Bu bitki ekstreleri farklı konsantrasyonlarda hücre kültürlerine uygulanmış ve kontrol grubu hücrelerine çözücü uygulanmıştır. Sitotoksisite testleri 48 saat sonra sonlandırılmıştır ve ölçümlerde Roche Cell Proliferation Kit 1 (MTT) kullanılmıştır. Hayvan çalışmalarında 30 günlük dişi Sprague-Dawley sıçanlar kullanılmıştır. Sıçanlar rastgele 3 gruba ayrılmıştır: Kontrol, Tümör ve Tümör + Bitki özü gruplarıdır. Sıçanlarda, tümör indüksiyonu, haftada 3 kez 50 mg/kg N-metil-N-nitrosoüre (NMU) uygulaması ile gerçekleştirilmiştir. Veri analizi GraphPad Prism 6.0 yazılımı ile yapılmıştır. Testlerin sonuçları tek yönlü ANOVA ve ardından Tukey yöntemi ile analiz edilmiş ve ortalama ± SS ile verilmiştir. Bulgular: A. Nobilis Subsp. Neilreichii özü sıçandaki tümör büyümesini önlemiştir. H&E boyaması ile dokuların histopatolojik incelemesi tümörün invaziv sünek karsinom, invaziv papiller karsinom, adenoid kistik karsinom ve salgı karsinomu olduğunu göstermiştir. Sonuçlar: A. Nobilis Subsp. Neilreichii bitki ekstresi özü (200 mg/kg)’nün, tümör büyümesinin istatistiksel olarak anlamlı olarak inhibe ettiği görülmüştür. Bitki ekstmraktının meme tümörünün büyümesini inhibe etme mekanizmasını netleştirmek için detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır. -------------------- Aim: Breast cancer is the most frequently diagnosed cancer in women worldwide. Breast cancer is a type of cancer that begins in breast cells. The aim of our study is to investigate the potential therapeutic efficacy of A. Nobilis Subsp. Neilreichii extract against breast cancer with in vitro and in vivo animal studies. Material and Method: A. Nobilis Subsp. Neilreichii plant extract was used in this study. Plant extract samples were applied to cell cultures at different concentrations and solvent was applied to control group cells. Cytotoxicity tests were ended at 48 hours. In animal studies, 30 day old female Sprague-Dawley rats were used. Rats were divided into 3 groups: Control, Tumour and Tumour + Plant extract.Tumour induction was performed by administering 50 mg/kg N-methyl-N-nitrosourea (NMU). The results of the tests were analyzed by one-way ANOVA followed by Tukey method and given with mean ± SD. Results: A. Nobilis Subsp. Neilreichii plant extract was prevent tumor growth in rat. Histopathological examination of tissues stained with H&E stain showed that the tumor had invasive ductile carcinomaConclusion: A. Nobilis Subsp. Neilreichii extract (200 mg/kg) showed that tumor growth was significantly inhibited by statistically. Detailed studies are needed to clarify the mechanism of the plant extract to inhibit mammary tumor growth.