Haksız fiilden doğan müteselsil sorumluluk


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÜMİT ÖZKAN

Danışman: OSMAN GÖKHAN ANTALYA

Özet:

Birden fazla alacaklılardan her birinin, aynı alacağı, borçludan isteyebilme hakkının olduğu, borçlunun alacaklılardan herhangi birine borcun tamamını bir defa ödediği takdirde, diğer borçlular açısından da borcun sona erdiği durumlarda “alacaklılar arası teselsül”; Birden fazla borçlunun, alacaklıya karşı bir borcun tümünün ifasıyla yükümlü olduğu, alacaklının dilediği borçludan alacağını isteyebildiği; ancak bir defa ifa gerçekleştiğinde borcun sona erdiği durumlarda “borçlular arası teselsül” söz konusu olur. Konumuzu oluşturan Türk Borçla Kanunu 50. madde borçlular arası teselsülün bir alt başlığını oluşturan “kanundan doğan” teselsül çeşitlerinden “haksız fiilden doğan müteselsil sorumluluk” u düzenler. Bu kural birden fazla sorumluya karşı mağdurun durumunu güçlendirmek ve zararın giderilmesinde kolaylık sağlamak amacıyla kanunda farklı bir düzenleme olarak yer almıştır. Türk Borçlar Kanunu 51. maddede düzenlenen “birden fazla kimselerin değişik nedenlerle sorumluluğu” ise; yine müteselsil sorumluluğun bir çeşidini oluşturmakla birlikte BK. md. 50’den bazı noktalarda ayrılmaktadır. Doktrin ve Yargıtay Borçlar Kanunu 50. maddede düzenlenen teselsülü “tam teselsül” olarak nitelendirirken, Borçlar Kanunu 51. maddede düzenlenen teselsülü “eksik teselsül” olarak nitelendirmektedirler. Her iki madde hem zarar görenin sahip olduğu hakları ve tazmin için kimlere başvurabileceğini; hem de sorumluların zararı karşıladıktan sonraki iç ilişkideki rücu haklarını düzenlemektedirler. ABSTRACT Should each of many claimants have the right to claim the same liability from the debtor, and in case the debtor has compensated the debt in full to any of claimants; therefore, the debt ends there is the case of “continuous succession of claimants”, and when multiple debtors are in charge of compensation, the claimant has the right to claim the debt from any of the debtors in full where should any of the debtors compensates the dept in full the obligation ends, there is the case of “continuous succession of debtors”. Turkish Law of Obligation article 50 which constitutes our topic regulates “continuous succession of responsibility due to breach of contract” one of the sub-topics of continuous succession of debtors arising from law. This regulation was decreed in a differentiated article so as to affirm the hand of the plaintiff against multiple debtors. “Debt of multiple persons of various reasons” regulated in article 51 of Turkish Law of Obligation constitutes a form of continuous succession of debt, yet it is different in many aspects from article 50. Doctrine and High Court of Appeals decrees continuous succession in article 50 of Law of Obligations as “absolute succession”, while article 51 is deemed as “quasi-succession”. These two articles regulate both the claimants’ rights and courts to appeal for compensation and rights of subrogation when the debt has been discharged.