Operasyonel mükemmellik üzerine bir model denemesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET NURİ İNEL

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Anahtar Kelimeler:Operasyonel mükemmellik, israf, verimlilik, yalın üretim, altı sigma, yalın altı sigma OPERASYONEL MÜKEMMELLİK ÜZERİNE BİR MODEL DENEMESİ İşletmeler her geçen gün değişen piyasa koşullarında ayakta kalmaya, rakiplerine karşı kendilerini geliştirmeye ve kârlarını arttırmaya çalışmaktadırlar. Bu sebeple şirketleri öne çıkaran bir unsur olan kalite uygulamaları günümüzde daha çok önem kazanmaktadır. Bununla beraber kalite iyileştirme araçlarının daha etkin kullanımı şirketlere rekabet avantajı sağlamaktadır ve kalite kavramına yeni tanımlar yerleşmektedir. Operasyonel Mükemmellik Üzerine Bir Model Denemesi isimli çalışmada, günümüzde işletmelerin ulaşmaya çalıştıkları operasyonel mükemmellik kavramı detaylarıyla tanımlanmış olup israflar ve verimlilik ile modellenmiştir. Bir fabrikada yapılan uygulamada elde edilen israflar, operasyonel mükemmellik çerçevesinde ele alınarak doğrusal programlama ve tamsayılı programlama kullanımıyla azaltılmış ve fabrikanın veriminde artış sağlanmıştır. Keywords:Operational excellence, waste, productivity, lean, six sigma, lean six sigma ABSTRACT A MODEL ESSAY ON OPERATIONAL EXCELLENCE The enterprises work to enhance profits, improve themselves, survive under changing market conditions. So, at the present time applications of quality that are element, which the enterprises come into prominence are more important. At the same time, using more effective quality improving tools provides competition advantage and it is added to quality concept new definitions. It was defined with details operational excellence concept that enterprises aim to achieve, modeled with wastes and productivity at this study that is named “A model Essay On Operational Excellence”. Wastes, that were determined in a application at a factory, reduced as part of operational excellence with using linear and integer programming and productivity of factory increased.