Modern portföy kuramına göre optimum portföyün oluşturulması ve İMKB 100 üzerine uygulaması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TÜLAY DEMİR

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

MODERN PORTFÖY KURAMINA GÖRE OPTİMUM PORTFÖYÜN OLUŞTURULMASI VE İMKB 100 ÜZERİNE UYGULAMASI Modern Portföy Teoremi’ nin kurucusu sayılan Harry S. Markowitz, 1952 yılında “Portföy Seçimi” adlı makalesini yayınlamıştır. Harry Markowitz bu teoremiyle, kişilerin oluşturduğu portföyde yer alan menkul kıymetlerin, belirli bir risk seviyesinde maksimum getiriyi veya belirli bir getiri seviyesinde minimum risk oranının nasıl elde edilebileceği hakkında bilgi vermiştir. Geleneksel Portföy Yönetiminde ise, menkul kıymetlerin getirileri arasındaki ilişki göz önünde bulundurulmadan, sadece menkul kıymetlerin sayılarını arttırarak risk faktörünü azaltabilineceğini ön görmekteydi. Çalışmanın ilk kısmında, portföy ve portföy yönetimi gibi kavramlar ele alınmış ve portföy çeşitleri incelenmiştir. Bu çalışmanın ikinci bölümünde risk kavramı ele alınmıştır. Risk karşısında yatırımcının nasıl davrandığı ve riskin kaynakları araştırılmıştır. Çalışmanın son bölümü olan uygulama kısmında ise Markowitz’ in Modern Portföy Kuramına göre İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal 100 Endeksinde işlem gören hisse senetlerinden optimal portföy oluşturulmuştur. Markowitz’ in modern portföy kuramında yer alan varsayımların birçoğunun gerçek hayata uymadığı düşünülse de, uygulamada mantığa yatkın sonuçlar vermektedir. Anahtar Kelimeler : Portföy, Portföy Yönetimi, Risk. ABSTRACT CREATING OPTIMUM PORTFOLIO ACCORDING TO THE MODERN PORTFOLIO THEORY AND AN APPLICATION ON ISE-100 INDEX Tulay DEMIR, Master Thesis Harry S. Markowitz, the founder of the Modern Portfolio Theory, published his article "Portfolio Selection", in 1952. With this theorem, Harry Markowitz gave us information about how can the maximum return on a certain level of risk or minimal risk in a particular income level can be obtained for securities on a portfolia created by persons. The traditional portfolio management, on the other hand, proposed that the risk factors can be decreased only by increasing the number of securities, without considering the relationship between returns of the securities. In the first part of the study, concepts such as portfolio and portfolio management are addressed and portfolio types are examined. In the second part of this study, the concept of risk is discussed. Behavior of investors under risks and risk sources were investigated. In the last part of the study, which is the application part, an optimum portfolio is created for stocks traded on Istanbul Stock Exchange National 100 Index, accordig to Markowitz’s Modern Portfolio Theory. It’s a common belief that many assumptions of Markowitz in Modern Portfolio Theory do not fit in the real life, although in practice results are susceptible to logic. Keywords: Portfolio, Portfolio Management, Risk.