Yetişkin bireylerde nazolakrimal kanal morfolojisinin ve anatomik varyasyonlarının dental volumetrik tomografi yardımıyla incelenmesi


Tezin Türü: Bütünleşik Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ağız-Diş-Çene Cerrahisi Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SOHRAB POPAL

Danışman: Hasan Garip

Özet:

Yetişkin Bireylerde Nazolakrimal kanal Morfolojisinin ve Anatomik Varyasyonlarının Dental Volumetrik Tomografi Yardımıyla İncelenmesi Amaç: Yetişkin bireylerde nazolakrimal kanal morfolojisinin ve anatomik varyasyonlarının DVT (Dental Volumetrik Tomografi) yardımıyla incelenmesidir. Gereç ve Yöntem: Marmara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesine başvurmuş Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi bölümünde çekilmiş ve kayıt edilmiş 20 yaşını tamamlamış, çene yüz travması geçirmemiş, 75 bayan 75 erkek toplam 150 hastanın DVT’lerinde (Dental Volumetrik Tomografi) nazolakrimal kanalın hacmi, yüzeyi ve boyu ölçülmüştür. Ölçümler Mimics yazılım programı (Mimics 10.01, Materialise NV, Belgium) kullanılarak yapılmıştır. DVT’ler aksiyel kesitler üzerinde Nazolakrimal kanal başladığı noktadan bitişine kadar boyatılıp üç boyutlu olarak elde edildi. Ortaya çıkan üç boyutlu kanalların hacimleri, yüzey alanı ve kanal boyu, anatomik varyasyonları kayıt altına alındı. Sonuçlar SPSS istatistiksel programı kullanılarak p ˂.0.05 anlamlılık düzeyinde değerlendirildi. Bulgular: Değerlendirilen 150 DVT de nazolakrimal kanalda herhangi bir anatomik varyasyon gözlenmemiştir. Çalışmamızdaki kadın hastaların nasolakrimal kanal boyu ortalaması 11,81mm, hacmi 457,35mm³ ve yüzeyi 569,26mm² iken erkek hastalarda nazolakrimal boyu 11,9mm, hacmi 464,09mm³, ve yüzeyi 576,38mm² ölçülmüştür. Bu sonuçlar istatistiksel olarak anlamlı değildir. Sonuç: Erkek ve kadın hastaların nazolakrimal kanal hacim , yüzey ve uzunlukları birbirine benzerlik göstermiştir. Studay of Nasolacrimal Duct Morphology and Anatomical Variations in Adult Individuals Using Dental Volumetric Tomography SUMMARY Study of Nasolacrimal Duct Morphology and Anatomical Variations in Adult Individuals Using Dental Volumetric Tomography Aim: The aim of this study is to assess the nasolacrimal duct volume, surface, lenght and viriations in different ages between male and female patients. Materail and Method: Patients referred to the Marmara University Dentistry Faculty Department of Oral Radiology. The study group consisted of DVT images of 150 patients (75 female, 75 male ) who completed 20 years of age and had not been exposed to jaw-face trauma. All the DVT images were assessed using MIMICS® 14.0 software (Materialise HQ Technologielaan, Leuven, Belgium). DVT images were painted on axial sections from the point where the Nasolacrimal duct (NLD) started to the end, and were obtained in three dimensions. Results: No anatomical variations were observed in 150 DVT images. İn this study the mean value of nasolacrimal duct in female patients was 11.81mm lenght, 457.35mm³ volume and 569.26mm² surface, while male patients had 11.9mm lenght, 464.09mm³ volume, and 576.38mm² surface. Conclusion: This study shows that there is no difference between volume, surface, and length of the nasolacrimal duct in male and female patients. Also the patients' right and left NLD surface areas, lengths, and volumes according to the ages never shows differences.