2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde taşıt rehni


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İLKER ZENCİR

Danışman: FARUK ACAR

Özet:

Bu çalışmada, taşınır rehninin bir türü olarak uygulamada sıklıkla karşılaşılan taşıt (araç) rehni ele alınmıştır. Çalışmanın birinci bölümünde motorlu kara taşıtları ve türleri; bunun yanı sıra rehin dışında bazı hukuki işlemlere konu edilmeleri izah edilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde, başta 4721 sayılı Medeni Kanun olmak üzere, özel mevzuatında yer alan hükümler muvacehesinde, taşıtların rehnedilmesine yer verilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise, amacına uygun olarak, taşıt rehninin hükümleri açıklanmaya çalışılmıştır. Böylece, çalışmanın birbiri ile bağlantılı her üç bölümü de birlikte nazara alındığında, taşıt rehni konusu ve bu konunun izah edilmesi için gerekli tali konular, teferruatlı ve zahmetli bir çalışma ürünü olarak incelenmiştir. 2918 NUMBERED HIGHWAYS TRAFFIC ACT AND RELATED LEGISLATION WITHIN THE FRAMEWORK OF THE VEHICLE PLEDGE ABSTRACT In this study, as a kind of movable pledges frequently encountered in practice vehicle (car) pledges are discussed. And types of motor vehicles in the first part of the study; as well as outside of it has tried to explain the pledge be subject to certain legal proceedings. In the second part of the study, including in particular the Civil Code 4721, in the framework of the provisions of special legislation, has been pledged to place vehicles. In the last part of the study, according to the purpose, have attempted to explain the provisions of vehicle pledges. Thus, each of the three sections interconnected to work together when taken into consideration, subject to the necessary vehicle pledges collateral issues to illustrate this issue, sophisticated and painstaking work has been examined as a product.