Sınıf öğretmenliği öğretmen adaylarının 1998 ve 2004 ilköğretim sosyal bilgiler öğretim programlarına ilişkin değerlendirmeleri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: ÖZGE AYVA

Danışman: YÜCEL KABAPINAR

Özet:

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ 1998 VE 2004 İLKÖĞRETİM SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELERİ Bu araştırmada Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmeni adaylarının 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarına ilişkin görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma; Marmara Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileriyle, 2006-2007 Eğitim Öğretim yılı ile, 252 öğretmen adayına uygulanan anket ve görüşme sonucu elde edilen veriler ile sınırlı olmuştur. Araştırmaya uygun olması nedeniyle tarama modelli araştırma türlerinden genel tarama modeli uygulanmıştır. Öğretmen adaylarının programlara ilişkin görüşleri anket aracılığı ile saptanmış; cinsiyet, akademik ortalama, mezun olunan lise türü değişkenleri açısından farklılık ve ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Öğretmen adaylarının programlara ilişkin görüşlerine ait verilere hazırlanan görüşme formu ve ankette yer alan açık uçlu sorularla ulaşılmıştır. 252 öğretmen adayına uygulanan anket verileri SPSS İstatistik Programından elde edilen sonuçlara göre değerlendirilmiştir. Örneklem grubundan seçilen 18 öğretmen adayı ile görüşme yapılmıştır. Yapılan ses kayıtları analiz edilerek, görüşme yoluyla elde edilen nitel veriler, oluşturulan kategorilere göre tasnif edilip incelenmiştir. Daha sonra sonuçlar nicel olarak tablolaştırılmıştır. Öğretmen adayları 1998 ve 2004 İlköğretim Sosyal Bilgiler Programları'na ilişkin temel yaklaşım, amaç, içerik, öğrenme-öğretme süreci ve değerlendirme boyutları açısından farkındalık geliştirebilmişlerdir. Anahtar Sözcükler: Sosyal Bilgiler, İlköğretim Programı, Davranışçılık, Yapılandırmacılık ABSTRACT THE EVALUATIONS OF THE PROSPECTIVE CLASSROOM TEACHERS ON THE SOCIAL STUDIES CURRICULA OF PRIMARY EDUCATION IN 1998 AND 2004 In this research it is aimed to analyze the views of the Prospective Classroom Teachers of Faculty of Education about the Social Studies Curricula of Primary Education. The research is limited to the data of the surveys and interviews that were carried out with 252 prospective teachers, who were the students of the third and forth class of the Classroom Teaching of the Marmara University, in the education year of 2006-2007. Due to being convenient, the general scanning model, which is one of the scanning research types, has been used. The opinions of Prospective Classroom Teachers about the programmes are obtained through surveys; it has been searched if there is a relation between the variables that are the gender, the academic average, the type of graduated high school of the prospective teachers. The data of the opinions of the prospective teachers were reached through the interview forms and the open ended questions in the surveys. The data of the survey that was applied to 252 prospective teachers, were evaluated according to the results which were attained through the SPSS Statistics Programme. 18 prospective teachers, who were selected from the sample, were interviewed. The qualitative data that was got by having analyzed the interview records were classified according to the formed categories. Later, the results were transformed to tables in a quantitative way. The prospective teachers have been able to develop awareness regarding the dimensions of basic approach, aim, content, the process of teaching and learning and the assessment about the Primary Education Social Studies Curricula of 1998 and 2004. Key words : Social Studies, Primary Education Curricula, Behaviourism, Constructivism