Çizimlerle desteklenmiş fen eğitiminin ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve görsel materyalleri anlamalarına etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İREM SURİ KÖKSAL

Danışman: Fatma Şahin

Özet:

Bir çocuk birden çok yolla evreni algılamaya çalışır. Dünyaya gözlerini açar açmaz maruz kalınan uyarıcılar zihninde görsel ve işitsel bir çok yolla işlenmeye başlar (Piaget,1972). Peki ya işlenen bu verileri, öğrenciler bize gösterebilseydi nasıl olurdu? Bu araştırma, öğrenci çizimleri “zihinde oluşan fikirlerin izlerinin temsili” niteliğindedir (Brooks, 2009; Solas & Wilson, 2017) düşüncesinden yola çıkılarak planlanmıştır. Araştırmada; çizimlerle desteklenmiş fen eğitiminin ortaokul 8. sınıf öğrencilerinin akademik başarılarına ve görsel materyalleri anlamalarına etkisi incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu Mardin’in Derik ilçesinde bulunan bir devlet okulundaki 8. sınıf yirmi iki kız ve yirmi sekiz erkek öğrenciden oluşan toplamda elli öğrencileri oluşturmuştur. Öğrenciler yansız olarak 25 öğrenci deney, 25 öğrenci kontrol grubu olacak şekilde oluşturulmuştur. Araştımada nicel ve nitel yöntemlerin beraber kullanıldığı karma desen kullanılmıştır. Nicel veri toplama aracı olarak akademik başarı testi çoktan seçmeli sorular ve görsel materyali anlama testi, nitel veri toplama aracı olarak; öğrenci çizimleri ve açık uçlu sorular kullanılmıştır. Ders planları 5E modeline göre hazırlanmış ve uygulanmıştır. Uygulama toplamda 5 hafta (5x4=20) sürmüştür. Kontrol grubu öğrencilerine “canlılar ve enerji ilişkileri” konusu MEB programında yer alan etkinliklerle işlenirken deney grubunda bunlara ilave olarak çizim etkinlikleri kullanılmıştır. Yapılan çizimler, öğrencilerin temel kavramları fark edip doğru yerde ve düzgün bir şekilde kullanılıp kullanamamaları, kavram yanılgıları ve kavram boşluklarının var olup olmaması açısından, Solas ve Wilson, (2017) tarafından oluşturulan öğrenci çizimlerini değerlendirme rubriği kullanılarak, , açık uçlu sorular ise içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Akademik başarı testindeki çoktan seçmeli sorular ve görsel materyali anlama testi ön test ve son test verileri SPSS 22.0 paket programı ile nicel olarak değerlendirilmiştir. Çalışma grubunda cinsiyet dağılımlarının incelenmesi için ki-kare analizi uygulaması yapılmıştır. Gruplara göre başarı ve Görsel Materyalleri Anlama Testi ölçümlerinin incelenmesi amacı ile t testi, ön ve son ölçümlerin farklı olup olmadığının tespit edilmesi amacı ile eşleştirilmiş t testi analizi yapılmıştır. Gerçekleştirilen tüm uygulamalar sonucunda öğrencilere uygulanan çizim yönteminin öğrencilerin akademik başarılarını arttırdığı, açık uçlu sorulara verilen yanıtlar ve çizim ölçümleri çerçevesinde kavram yanılgılarının bir kısmının giderildiği, görsel materyallerde yer alan ayrıntıları ve olayları çözümlemelerini kolaylaştırdığı tespit edilmiştir. -------------------- A child tries to detect the universe in multiple ways. As soon as they open their eyes to the world, lots of stimuli that are exposed begin to be processed in many ways in their mind (Piaget, 1972). What if the students could show us this data? This research is based on the idea that student drawings are “representative of the traces of ideas in the mind” (Brooks, 2009; Solas & Wilson, 2017). In the research; the effect of Science Education supported by drawings on the academic achievement and understanding of visual materials of 8th grade students in secondary school was investigated. Working group of the research in a state school located in Derik district of Mardin 8th grade, consisted of twenty-two girls and twenty-eight male students. Students were created as a neutral 25 student experiment and 25 student control groups. In this study, based on the mixed method were used in combination with quantitative and qualitative methods. Quantitative data collection tool academic achievement test multiple choice questions and visual material comprehension test, qualitative data collection tool, student drawings and open-ended questions were used. Course plans were prepared and applied according to model 5E. The application lasted 5 weeks (5x4=20) in total. In addition to this, drawing activities were carried out together with the course activities for the experimental group. The results of the study were evaluated using the evaluating student drawings created by Solas and Wilson, (2017), using the content analysis method with open-ended questions in terms of whether the students realized the basic concepts and whether they were able to use them properly and in the right place and the misconceptions and gaps in the concept. Pre-test and final test data were evaluated quantitatively with SPSS 22.0 package program. In the study group, chi-square analysis was performed to examine gender distribution. In order to determine whether the T test, pre and final measurements were different, a paired t test analysis was performed to examine the achievement and visual materials comprehension test measurements according to the groups. Analysis of all the practices revealed that the drawing method applied to the students improved the academic achievement of the students, eliminated the misconceptions, enabled the students to recognize and fill in the gaps of the mind and facilitated the analysis of the details and events in the visual materials.