İstanbul ve Portland/me (ABD)’da yaşayan müslüman ve gayrimüslim cemaatlerin dini müzik algılarının karşılaştırmalı olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Duygu Turan

Danışman: MEHMET SAFA YEPREM

Özet:

Din ve müzik yaratılıştan itibaren varlığını sürdüren iki kavramdır. Hemen hemen dünya üzerindeki ilahi ve mahalli tüm dinlerin bir müziğinden bahsetmek mümkündür. Dinlerin ve dini müziğin çeşitliliği kendi aralarında bir farklılık doğurmaktadır. Bunun yanında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da dini müzik algılarının farklı oluşudur. İşte bu algının tespit edilmesi amacıyla ABD, Portland’daki Müslümanlar, ABD, Portland’daki Gayrimüslimler, İstanbul’daki Müslümanlar ve İstanbul’daki Gayrimüslimler olmak üzere dört farklı gruba anket çalışması uygulanmıştır. Uygulanan anket yirmi sorudan oluşup katılımcıların demografik bilgilerinin yanında müzik ile olan ilişkileri, dini müzik bilgileri ve dini müzik algılarını öğrenmeye yöneliktir. Toplamda Portland ve İstanbul’da 244 kişi ankete katılmıştır. Anket sonucunda dört farklı grubun çoğunluğunun dini müzik dinledikleri, İstanbul’daki Müslüman ve Gayrimüslim grupların genelinin dini müzik dinlediklerinde duygu durumlarında değişiklik olduğu ama Portland’daki Müslüman ve Gayrimüslimlerin çoğunluğunun duygu durumlarında değişiklik olmadığı, Yine İstanbul’daki grupların dini müziği dini propaganda aracı olarak düşündükleri ancak Portland’daki grupların dini müziği propaganda aracı olarak görmedikleri tespit edilmiştir. İstanbul’daki Müslümanlar haricinde diğer üç grubun kendi dinlerinin haricinde başka dinlerin, dini müzik örneklerini dinledikleri, her iki şehirdeki Müslümanların dini müziğin icrasını ibadetlerinin bir parçası olarak görmediği, yine her iki ülkedeki Gayrimüslimlerin ise dini müziğin icrasını ibadetlerinin bir parçası olarak gördüğü tespit edilmiştir. Ayrıca İstanbul’daki Müslümanlar haricinde diğer tüm üç grup, mabed içinde müzik yapılabileceğini belirtmiştir. Dini Müziğin kaynağı konusunda da dört grubun ortak fikri dini müziğin kaynağının “ilahi” oluşudur. Son olarak dört farklı grup arasında dini müzik algılarının farklılıkları tespit edilmiş olsa da ortak bir çok benzerliklerin varlığından da bahsedilmiştir. ABSTRACT Religion and music are two concepts that survive since creation. It is possible to talk about a music of almost all of the divine and local the religions on the world. The diversity of religions and religious music is different from each other. Another thing to note about this is that religious music perceptions are different. In order to determine this perception, four different group questionnaires were applied: Muslims in Portland/ME USA, Non-Muslims in Portland/ME USA, Muslims in Istanbul and Non- Muslims in Istanbul. The questionnaire consists of twenty questions and is about learning religion music information and religious music perceptions as well as demographic information of the participants. In total, 244 people in Portland and Istanbul participated in the questionnaire. As a result of the questionnaire, it was observed that the majority of the four different groups listened to religious music, while the Muslim and non-Muslim groups in Turkey saw a change in their emotional status when they were listening to religious music, the majority of Muslims and non-Muslims in the Portland had no change in their emotional states; It was also found that the groups in Istanbul thought religious music as a means of religious propaganda but the groups in the Portland did not regard religious music as propaganda. Apart from the Muslims in Istanbul, the other three groups listened other religions’ religious music samples, Muslims in both countries did not see the performance of religious music as part of their worship; Again, non-Muslims in both countries saw the practice of religious music as part of their worship. Besides all the other three groups except Muslims in Istanbul, determined that music could be performed in the temple. On the subject of religious music, the common idea of the four groups is that the source of the religious music is "divine". Finally, although there are differences in the perceptions of religious music among the four different groups, the existence of common similarities is also mentioned.