Çocukta benlik gelişiminde aile içi iletişimin rolü: islam dini açısından bir inceleme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2013

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ahmet Güven

Danışman: ALİ MURAT YEL

Özet:

Anahtar Kelimeler: Benlik, Çocuk, İslam ÇOCUKTA BENLİK GELİŞİMİNDE AİLE İÇİ İLETİŞİMİN ROLÜ: İSLAM DİNİ AÇISINDAN BİR İNCELEME Çocuğun benlik gelişiminde nasıl bir yol takip edilmesi gerektiği her zaman üzerinde tartışmalar bulunan bir konu olmuştur. Her şeyin kontrolün zorlaştığı iletişim çağında bu konu daha da önemli hale gelmiştir. Küreselleşen dünyada internet ve televizyon teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte ebeveynin çocuk üzerindeki etkisi artık mutlak değildir. Pedagoji literatüründe iç disiplin ve otokontrol kavramlarına dair tartışmalar çoğalmaktadır. “Çocukta Benlik Gelişiminde Aile İçi İletişimin Rolü: İslam Dini Açısından Bir İnceleme” başlıklı bu çalışmada İslam’ın bakış açısından iç disiplin ve otokontrol kavramları çerçevesinde bir değerlendirme yapılmıştır. Birinci bölümde iletişimin ne olduğu ile ilgili konulara değinilmiştir. İkinci bölümde aile kavramı, aile içi iletişim ve ideal bir aile içi iletişim nasıl olması gerektiği gibi konular ele alınmıştır. Üçüncü bölümde çocuğun fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimi, benlik kavramı ve benliğe etki eden faktörler irdelenmiştir. Daha çok batılı pedagog ve sosyal bilimcilerin teorileri ve düşünceleri etrafında bir çerçeve çizilmeye çalışılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise İslam Dini’nin aileye, benlik kavramına, çocuğa ve çocuk eğitimine nasıl yaklaştığı ortaya konmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda Hz. Peygamber’in hadisleri referans olarak kabul edilmiş ve ilişkisellik-özerklik, benlik durumları, otorite ve iç disiplin-dış disiplin bağlamında irdelenmiştir. Keywords : Self concept, child, İslam ABSTRACT THE ROLE OF İNTRA-FAMİLY COMMUNİCATİON İN THE SELF DEVELOPMENT OF THE CHİLD: A STUDY OF İSLAM How to follow a path of self-development of the child always been an issue which has debate over. İn the age of communication, which is even harder to control everything, this topic become even more important. With the development of internet and television technologies in the globalized world, the parent effect on the child is not absolute anymore. İn the pedagogy literature, discussions on the concepts of internal discipline and self-control are increasing. İn this study, named “The Role of İntra-Family Communication in the Self Development of the Child: A Study Of İslam” the point of view of Islam within the framework of the internal discipline and self-control concepts were discussed. In the first chapter the issiues about the communication was mantioned. In the second part, some issiues are addressed, such as the concept of family, intra-family communication, how should be an ideal intra-family communication. In the third chapter, the child's physical, mental and moral development, self-concept and the factors affecting the self concept were discussed. Especially a framework has been drawn, around the western educationalists and social scientists theories and ideas. İn the fourth and last section, what are the approachs of Islam about family concept, self-concept, child and how should be childrens education was studied in. In this context, Hz. Muhammed’s hadith has been accepted as a reference and discusssed in the context of dependence-independence, self-status, authority, internal discipline and external discipline.