Hak dini Kur'an dili tefsirinde Müşkilü'l-Kur'an


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: TUĞBA NUR TUĞUT

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

Anahtar Kelimeler : Tefsir, Müşkilü’l-Kur’an, Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili HAK DİNİ KUR’AN DİLİ TEFSİRİNDE MÜŞKİLÜ’L KUR’AN Kur’ân-ı Kerim’de hakîkî manada ihtilaf bulunmadığı (Nisa 4/82, Kehf 18/1) bildirilmiştir. Bununla beraber çeşitli sebeplerden ve bilgi yetersizliğinden dolayı Kur’ân-ı Kerim ayetleri arasında ilk bakışta ihtilaf ve tenakuz gibi görülen durumlar bulunmaktadır. Bu tür ayetleri bağdaştırarak, hakiki manalarını ortaya koyan ilme “Müşkilü’l-Kur’an” denir. Tezimizde “Müşkilü’l-Kur’an” ilmini Elmalılı Hamdi Yazır’ın tefsiri Hak Dini Kur’an Dili’nde inceledik. Elmalılı müşkil ayetleri te’vil, te’lif, tahsis ve nesh yöntemleriyle uzlaştırarak Kur’ân-ı Kerim’de hakîkî manada ihtilaf bulunmadığını ortaya koymuştur. Keywords : Quranic Interpretation, Elmalılı, Hak Dini Kur’an Dili ABSTRACT Müşkilü’l Quran in Hak Dini Kur’an Dili Interpretation It was stated that in Quran disunity in true meaning does not exist (Nisa 4/82, Kehf 18/1). Nevertheless, because of different reasons and knowledge insufficiency from the first glance there seem to be cases of disunity and contradiction in the verses of the Quran. “Müşkilü’l-Kur’an” is the science that reconciles these kinds of verses and presents their true meanings. In this thesis paper, the “Müşkilü’l-Kur’an” science was examined in Hak Dini Kur’an Dili interpretation of Elmalı Hamdi Yazır. Elmalılı using te’vil (forced interpretation), te’lif (reconciliation), tahsis (designation) ve nesh (delicate) methods reconciled müşkil verses and proved that in Quran disunity does not exist in true meaning.