Firma satışı sonrası kurum kültürünün değişimi üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: EZGİ ERİŞ

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Kurum kültürü günümüz şartlarında hem firmalar hem de İnsan Kaynakları Yönetimi için oldukça önemli bir kavramdır. Bu araştırmanın amacı, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren bir bankanın yabancı sermayeli bir bankaya satışı sonrasında kurum kültüründeki değişimi ortaya koymaktır. Araştırmanın birinci bölümünde kurum kültürü kavramı ele alınmıştır. İkinci bölümde firmaların birleşme ve satış süreçleri, çeşitleri ve nedenleri aktarılmıştır. Üçüncü ve son bölümde ise kısa bir süre önce satış süreci yaşamış olan özel bir bankanın kurum kültürü değişimi üzerine yapılan araştırma ve araştırma sonucunda elde edilen veriler değerlendirilmiş ve sonuçları paylaşılmıştır. -------------------- Corporate culture is a very important concept for both companies and Human Resources Management in today's conditions. The aim of this study is to reveal the change in corporate culture after the sale of a bank operating in the banking sector to a foreign capital bank. In the first part of the research, the concept of corporate culture is discussed. In the second part, merger and sales processes of companies, types and reasons are explained. In the third and last part, the data obtained from the research conducted on the change of the corporate culture of a private bank which had a sales process recently was evaluated and the results were shared.