Hareketli oyun etkinliklerinin 7-8-9 yaş çocuklarının sosyal davranışları üzerine etkisinin incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: DERYA BEŞTAŞ

Danışman: MEHMET İNAN

Özet:

Bu araştırma, hareketli oyun etkinliklerinin çocukların sosyal davranışı üzerine etkisini incelemek amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı İstanbul Kadıköy 29 Ekim İlkokulu'ndaki 7-8-9 yaş öğrencileri ile yapılmıştır. Çalışmaya 143 deney, 119 kontrol grubu olmak üzere toplam 262 öğrenci katılmıştır. Araştırma başlangıcında “Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi” ni destekleyici etkinlikler hazırlanarak alan uzmanlarına gösterilmiş, onayları alınmış ve 10 hafta boyunca deney grubuna uygulanmıştır. Ayrıca araştırmada Sümer'in (2003) "Sosyal Davranış Ölçeği" nin her iki formu (Cronbachalpha 0,986 ve 0,985) ile Nazlı'nın (2008) Türkçeye uyarladığı "Sosyal Beceri Derecelendirme" (Cronbachalpha 0,955) ölçekleri kullanılmıştır. Verilerin analizinde iki gruplu değişkenlerin test puanları açısından karşılaştırılmasında “bağımsız gruplar t testi”, üç ve daha fazla gruplu değişkenlerin test puanları açısından karşılaştırılmasında “ANOVA” testi ve öncesi sonrası puanların karşılaştırılmasında “bağımlı gruplar t testi” kullanılmıştır. Çalışmada bir öğrenci için birden fazla öğretmenin değerlendirme puanlarının ortalaması alınarak test puanı elde edilmiştir. Elde edilen verilere göre; “Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi” ne katılan deney grubundaki öğrencilerde akran ilişkileri ve kendini kontrol, öfke kontrol becerilerinde gelişme olduğu, saldırganlık, bozgunculuk davranışlarında azalma olduğu, “Sosyal Beceri Derecelendirme testi”nde ise çocuklarda uygulanan hareketli oyun uygulamalarında öğrencilerde sosyal beceride artış görülmüştür. Ayrıca, “Oyun Temelli Sosyal Beceri Eğitimi” yaş, cinsiyet, çocuk sayısı, anne-baba eğitim düzeyi, gelir düzeyi açısından incelenmiş olup; cinsiyet, çocuk sayısı, anne-baba eğitim düzeyi gibi boyutların çocukların sosyal becerilerini geliştirme düzeyini etkilemediği ancak gelir düzeyinde ve değişik yaş faktörlerinin sosyal beceriyi etkilediği görülmüştür. Anahtar Kelimeler: Sosyal Beceri, Sosyal Beceri Eğitimi, Sosyal Davranış, Hareketli Oyun ABSTRACT This research was conducted to investigate the effect of animated game activities on children's social behavior with 7-8-9 year old students of 29 October Elementary School affiliated to National Ministry of Education. 262 Students participated – 143 experimental group and 119 Control group. A “game based social skill training program” supported with other activities, which were approved by the field professionals, has been applied to the experimental group for 10 weeks. The main criterion is the "Social Behavior Scale", developed by Sümer (2003). Accordingly the correlation between all clauses and the clause distinctiveness features are on the desired level and the Cronbachalpha coefficient was determined as 0,986 and 0,985. The other criterion is the "Social Skill Rating" (Cronbachalpha 0,955), adapted to Turkish by Nazlı (2008). During the data analysis, when comparing according to both criteria, "independent groups test" was applied to two-groups, ANOVA test was applied to 3 and more groups and "dependent test" was applied to all groups in order to compare the results. The final scale score was taken as the average from the points given by different teachers. The results show that students from 29 October Primary School who participated in the social skill training program demonstrated improvements in peer relations, self-control and anger management. On the other hand decrease in aggression and defeatism was observed. Active game applications improved overall social skills in all participants. During the game based social skill training program, gender, number of children in the family and education level of parents has shown no effects on the level of development of social behaviors of children while income level and age factors influenced it. Keywords: Social Skill, Social Skill Training, Social Behavior, Motion Games