ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE BİLİM VEMÜHENDİSLİK UYGULAMALARININ ÖĞRENCİLERİNBİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE, KARAR VERME VEPROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE ETKİSİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: CANAN VURUCU

Danışman: Fatma Şahin

Özet:

Bu çalışmanın amacı erken çocukluk döneminde bilim ve mühendislik uygulamalarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine, karar verme becerilerine ve problem çözme becerilerine etkisini incelemektir. Bu amaç doğrultusunda anaokulu öğrencilerine 4 ayrı etkinlik hazırlanmıştır. Araştırmanın örneklemini İstanbul ili Ümraniye ilçesindeki bir özel okuldaki 14 kişilik sarı sınıf öğrencileri oluşturmaktadır. Bu grup 5 yaşındaki öğrencilerden oluşan sadece deney grubudur. Yöntemin nicel boyutunda zayıf deneysel desen, nitel boyutunda ise durum çalışması gerçekleştirilmiştir. STEM odaklı etkinlikler bu gruba uygulanmıştır. Dersler araştırmacı tarafından yürütülmüştür. Araştırmanın verileri nitel ve nicel olmak üzere iki aşamadan elde edilmiştir. Araştırmanın nicel verileri literatürden yararlanarak Şahin, Yıldırım, Sürmeli, Güven (2018)’in hazırlamış oldukları bilimsel süreç becerileri testi ile araştırmacı tarafından hazırlanan karar verme becerileri testi ile toplanırken, nitel verileri de araştırmacı tarafından hazırlanan problem çözme becerileri sorularından toplanmıştır. Uygulanan yöntemlerin etkinliğini karşılaştırmak amacıyla ön ve son testte örneklem grubunu oluşturan deney grubu öğrencilerine bilimsel süreç becerileri testi ve karar verme beceri testi uygulanmış ve arasındaki korelasyon hesaplanmıştır. Problem çözme soruları ise sadece son testte uygulanmıştır ve ’Ürün Değerlendirme Rubriği’ ile analiz edilmiştir. Bilimsel süreç becerileri testi ve karar verme becerileri testi katılımcı sayısı 30’un altında olduğundan verilerin analizinde bağımlı örneklem t-testinin yerine parametrik olmayan testlerden Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Problem çözme becerileri soruları ise araştırmacı tarafından analiz edilmiş olup öğrencilerin problem çözmelerine etkisi ortaya çıkarılmıştır. Tüm bulgular doğrultusunda STEM etkinliklerinin; öğrencilerin bilimsel süreç becerisi ve problem çözme becerisini genel olarak olumlu yönde etkilediği; karar verme becerisi üzerinde sınırlı düzeyde etkili olduğu tespit edilmiştir. -------------------- The aim of this study is to investigate the effects of science and engineering applications on students' scientific process skills, decision making skills and problem solving skills in early childhood. For this purpose, 4 different activities were prepared for kindergarten students. The sample of the study consists of 14 yellow class students in a private school in Ümraniye, Istanbul. This is the only experimental group consisting of 5-year-old students. Weak experimental design was used in the quantitative dimension of the method and case study was conducted in the qualitative dimension. STEM-focused activities were applied to this group. Courses were conducted by the researcher. The data of the study were obtained from two stages, qualitative and quantitative. The quantitative data of the research were collected from the literature by using the scientific process skills test prepared by Şahin, Yıldırım, Sürmeli, Güven (2018) and the decision making test prepared by the researcher. In order to compare the effectiveness of the applied methods, scientific process skills test and decision making skill test were applied to the experimental group students in the pre and post test and the correlation was calculated. Problem solving questions were applied only in the last test and analyzed with ’Product Evaluation Rubric’. Since the number of participants are less than 30 in scientific process skills test and in decision making skills test, in the analysis of the data, nonparametric Wilcoxon Signed Ranks test has been used instead of paired student t-test. The questions of problem solving skills have been analyzed by researcher and the affect on students’ problem solving skills have been found out. In the light of all findings, it has been identified that STEM activities affect students’ scientific process skills and problem solving skills positively in general; and have limited effect on decision making skills.