Türk vergi hukukunda mücbir sebep ve zor durum


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEHMET ALİ PARLAK

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

TÜRK VERGİ HUKUKU’NDA MÜCBİR SEBEP ve ZOR DURUM Vergi Usul Kanunu, vergilendirme ile ilgili olarak mükellef veya sorumlulara bazı görevler yüklemiştir. VUK’nda ve çeşitli vergi kanunlarında mükellef ve sorumlulara yüklenen bu ödevlerin süresinde yerine getirilmemesi halinde, mükellef veya sorumlu ya bir hak kaybına uğramakta ya da vergi cezasına muhatap olmaktadır. Ancak bazı durumlarda mükellef veya sorumlunun evvelden önüne geçemeyeceği, iradesi dışında cereyan eden olaylar, vergilendirmeyle ilgili ödevlerin yerine getirilmesine engel olabilir. Mükellef veya sorumlunun iradesi dışında vergi ödevlerinin süresinde yerine getirilmesine engel olan bu nedenlere mücbir sebepler denilmektedir. Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen bu müessese ile süresinde yükümlülüğünü yerine getiremeyen mükellefler kanun karşısında güç durumda ve yardımsız kalmamakta, iyi niyetli mükellef veya sorumlu korunmaktadır. Kişinin iradesi dışında kalan bu olaylara mücbir sebep denilmekte olup, ancak bazen, olağandışı olmayan, mücbir sebep sayılmayan, yine de mükellefi zor durumda bırakan olaylar da meydana gelebilir. Bunlara da zor durum denilmektedir. Mücbir sebep, zor durum vergilendirme ile ilgili ödevlerin yapılmasında ve hakların kullanılmasında önem taşıyan süreleri uzatan hallerdendir. ABSTRACT VİS MAJOR AND DIFFICULT SITUATIONS IN TURKISH TAXATION LAW Taxpayers and responsibles have been committed some tasks by VUK. Unles they undertake these tasks in time, they would be committed socialy and financialy in front of lawsl and punished. But in some cases, fatal events which hapen against the will power of obligeds prevent them to realizetheir responsibilities in time, such kind of situations are called vis major. Vis major is in VUK protect mean well responsibles in front of laws. Beside vis major, sometimes, som other unvilling events can also ocur and put responsibles on the spot positions. These are difficult situations. Vis major and difficult situations are formations which have great importance in the realization of taxation commitments.