70’lerden günümüze kadın sanatçılarda bedenin sunumu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2008

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Elçin Ekinci

Danışman: NURETTİN BEKTAŞ

Özet:

70’LERDEN GÜNÜMÜZE KADIN SANATÇILARDA BEDENİN SUNUMU Bu çalışmada sırasıyla, sanat tarihinde, tasarım endüstrilerinde kadın bedenin temsili incelenerek, kadın bedenin eril bir dile sahip olan sanat tarihi içinde nasıl temsil edildiği ele araştırılmıştır. Bedenin sanatçının kendi sanat nesnesine /öznesine dönüşümü çağdaş sanatçılar kapsamında incelenmiş ve devamında kadın sanatçıların kadın imgesini feminist sanat tarihi sürecinde nasıl dönüştürdükleri , feminist eleştiriler ve sonucunda ortaya çıkan toplumsal cinsiyet teorilerinin kadının sanat alanındaki konumunu ne yönde değiştirdiği ve bu bağlamda bedeni ve bedenlerini bir başkaldırı aracı olarak kullanan seçilmiş bazı kadın sanatçıların gerçekleştirdikleri çalışmalar ekseninde irdelenmiştir. SUMMARY REPRESENTATION OF WOMEN ARTISTS’ BODY FROM 70’S TO TODAY In this research, respectirely, representation of woman body has examined in art history, design industries that has language of man ideology. Tranformation of artist’s body as an object/subject is researched on contemporary artists’ work. Subsequently tranformation of women artists’ woman image with theories of gender in feminist art history, change of location is studied researched by the works of choosed women artists’ art work.