Kur’an’ın tasrîf üslûbu (tahlili ve temellendirilmesi)


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2014

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İrfan Kuşcu

Danışman: ABDULAZİZ HATİP

Özet:

GENEL BİLGİLER İsim ve Soyadı: İrfan KUŞCU Anabilim Dalı: Temel İslam Bilimleri Programı: Tefsir Tez Danışmanı: Prof. Dr. Abdülaziz HATİP Tez Türü ve Tarihi: Doktora - Ocak 2014 Anahtar Kelimeler: Üslûp, yöntem, sistematik, çeşitlilik, davet, i’câz, insan psikolojisi Bu çalışmada Kur’ânî bir gerçeklik olmanın yanında kevnî bir realiteyi ifade eden tasrîf kavramı üzerinde durulmaya çalışılmıştır. Çalışmada öncelikli hedefimiz kavramın anlam alanı ve sınırlarını tayin etmek oldu. Bundan dolayı da ilk bölümde çeşitleri, ilintili kavram ve ilim dallarıyla tasrîf terimini çözümlemeye gayret ettik. Tasrîfler ele alınırken Kur’ânî ve kevnî sistemleri birbirine kıyaslamak konuyu daha da anlaşılır kılmaktadır. Alandan alana dalma, pek çok şekil ve sureti kullanma bunu yaparken de hep aynı öze bağlı kalma tasrîfin bu iki alanda da sergileniş şeklidir. Zaten âyetler yapısı gereği bir şeylerin alâmeti olma eğilimindedirler. İşte hakkın birer alâmet ve nişanesi olan bu âyetler türlü türlü ve çeşit çeşittir. Kavram bu şekilde anlaşıldıktan sonra sıra bunları Kur’ân’da tatbiki olarak göstermeye gelmektedir. Kur’ân’da tasrîfin iki farklı kulvardan ele alınabileceğini düşünmekteyiz. İlkin aynı bağlam içerisinde münasebete bağlı olarak; saniyen bağlam dışında Kur’ân’ın muhtelif yerlerindeki âyetleri birbirleriyle kıyaslayarak tasrîfleri incelemek mümkündür. Biz de bağlam tasrîfini, En’âm ve A’râf sûrelerinden bir bölüm üzerinde tatbikî olarak göstermeyi uygun bulduk. Bağlam dışı tasrîfi ise kıssa ve ibret alanları üzerinden takdim etmeye çalıştık. Daha sonra ise konunun insan psikolojisi ve onu kazanma adına ifade ettiği anlam, ayrıca tasrîflerin hikmet, kazanım ve bazı sonuçları üzerinde durmaya gayret ettik. GENERAL KNOWLEDGE Name and Surname: Irfan KUSCU Field: Basic Islamic Sciences Programme: İnterpretation Supervisor: Professor Abdulaziz HATIP Degree Awarded and Date: PhD - January 2014 Keywords: Style, method, systematic, diversify, invitation, I’jaz, human psychology ABSTRACT In this study, it is tried to emphasis on the term diversify (tasreef), not only mean the reality of Qur’an but also reality of universe as well. Our primary aim was defining the semantic field and limits of the term. Therefore in the first chapter, we have analysed diversify (tasreef) with its types, related terms and sciences. While handling diversifies, comparing the Qur’anic and universal systems make the subject more understandable. Switching field to field and using many images, shapes even while keeping their main essence are the presents of diversify in two fields. In addition, verses are tend to be sign of many things. Thus, there are many verses, which are the signs and marks of God. After making the term of diversify more understandable, as for it’s shown in Qur’an practically. We think that diversify may be handled with two different ways; first, in same context with relation; second, out of context comparing verses which are in various fields in the Qur’an. We decided to show diversify practically, in a chapter Surah of En’am and A’raf, which is in same context. As for diversify out of context, we have present it through stories and cases in point. Then we emphasise on the issue about human psychology and the value to gain it. Also we dwell on wisdoms, gains and some results of diversify.