Anonim ve limited şirketlerde temsil kavramının 6183 sayılı kanun kapsamında değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Esra Mine Aygün

Danışman: MEHMET EZHAN DOĞRUSÖZ

Özet:

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TEMSİL KAVRAMININ 6183 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ Anonim ve limited şirketlerde temsil kavramı 6183 sayılı Kanun’un mükerrer 35 inci maddesi kapsamında ele alınmıştır. Şirket tüzel kişiliğine fiil ehliyeti kazandıran ve temsil yetkisine sahip olan kanuni temsilcilerdir. Bu çalışmada, kanuni temsilcilerin sorumluğu; türü, kapsamı, hukuki dayanakları, sorumluluğun tespiti, kusur ve kusursuzluk halleri, alacağın kanuni temsilciden takip ve tahsiline ilişkin hususlar 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 10 uncu maddesinde yer alan düzenleme ile karşılaştırılarak, 6183 sayılı AATUHK’nın özelinde incelenmiştir. 6183 sayılı Kanun bakımından gerek anonim ve limited şirket kanuni temsilcilerinin gerekse limited şirket ortağının sorumluluğunun, kamu alacağını güvence altına almak, tahsilata hız ve etkinlik kazandırmak adına kanun koyucu tarafından zaman içinde artırıldığı ve kapsamının genişletildiği hatta bazen sorumluluğun sınırının ve sorumlu tutulacak kanuni temsilcinin tespit edilemediği görülmüştür. Çalışmada, Anayasa Mahkemesinin mükerrer 35 inci maddeye ilişkin vermiş olduğu iptal kararı sonrası tartışmalara neden olan yeni hukuksal durum hakkında değerlendirmeler ve olası yeni düzenlemelere ilişkin çözüm önerilerinde bulunulmuştur. Anonim ve limited şirket tüzel kişiliğinden tamamen veya kısmen tahsil edilemeyen kamu alacağının takip işlemlerinde yaşanan temel sorunlar, gerek vergi idaresi gerekse kanuni temsilci bakımından ele alınarak yargı kararları çerçevesinde irdelenmiştir. -------------------- ASSESSMENT OF THE CONCEPT OF REPRESENTATION IN JOINT STOCK COMPANIES AND LIMITED COMPANIES WITHIN THE CONTEXT OF LAW: 6183 The concept of representation of joint stock and limited liability companies has been dealt within the scope of the Repeating Article 35 of the Law No: 6183.Legal representatives are those who have the capacity to act fort he company and have the authority to represent. In this study; the types, scope and legal basis of the liabilities of the legal representative, determination of the liability, non-default and events of default, execution and collection of receivables from the legal representatives were examined according to Law 6183 on Collection Procedure of Public Receivables in comparison with the Article 10 of the Tax Procedural Law No. 213 In terms of Law 6183, it was observed that in order to secure public receivables and to increase the efficiency in collection, the liabilities of both the legal representatives of the joint stock company and the limited liability company and the partners of the limited liability company were increased by the legislator in time, and the scope of the liability was also expanded and sometimes even the limit of the liability could not be determined. In this study, the new legal situation which was debated after the annulment decision of the Constitutional Court regarding the Repeating Article 35 is evaluated and solutions for new possible regulations are proposed. The main problems experienced in the execution of the public receivables that cannot be fully or partially collected from a joint stock company and a limited liability company as a legal entity are handled in terms of both the tax administration and the legal representative, and are examined within the framework of judicial decisions.