İlköğretim IV. sınıf öğrencilerinin yaşadığımız çevre konusundaki başarısına aile katılımının etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Şebnem Atcı

Danışman: FATMA ŞAHİN

Özet:

Çocukların Fen'e olan ilgileri ailede başlar. Çocuğun zekasının gelişiminde, başarısında ve sosyalliğinde ailenin çok önemli bir rol oynadığı yapılan araştırmalar sonunda ortaya konmuştur. Çocuğun yetiştirilme tarzı, ailevi özellikler, evdeki koşullar ve ebeveyn çocuk ilişkisinin yapısını anlamak üzere bir çok çalışma yapılmış ve yapılan çalışmalar sonunda öğrenci başarısında, ailenin önemli bir etken olduğu saptanmıştır. Bu araştırmanın problem cümlesini "İlköğretim IV. Sınıf öğrencilerinin yaşadığımız çevre konusundaki başarısına aile katılımının etkisi var mıdır?" sorusu oluşturmaktadır. Araştırmanın amacı ise; aile katılımının öğrenci başarı üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Araştırma 2001 - 2002 öğretim yılında İstanbul ili, Maltepe ilçesi Ataköseoğlu İlköğretim Okulunda yapılmıştır. Araştırmaya bu okulun iki 4. sınıfından toplam 71 öğrenci katılmıştır. Sınıflardan birine geleneksel yöntemle, diğerine de geleneksel yöntem yanında aile katılımını sağlamaya yönelik etkinlikler verilmiştir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde SPSS 9.0 programı kullanılarak, güvenirlilik testi, "t" testi, chi - kare (x²) bağımsızlık testi, normallik testi yapılmıştır. Araştırma sonunda aile katılımı ile öğrenci başarısı arasında doğrusal bir ilişki olduğu görülmüştür. ABSTRACT Children's science interests begins in the family. Early researches have showed that the family has a important role on the child's intelligence, success, and sociality. A lot of researches was made aiming to understand the structure of the growing style, family attributes, conditions at home, and parent - child relationship and the consequence of these researches, it has been determined that the family is a main factor on the students success. The main argument of this research was "what is the effect of family participation on success of "the environment which we live subject" at fourth class students in primary school. The purpose of this research was to determine the effect of family participation on the student success. The research took place in Maltepe Ataköseoğlu Primary school in Istanbul in 2001 - 2002 academic year. 71 students from two classes of 4th grade took place in this research. In are of these classes traditional method was thought and in the other besides traditional method activities which aimed family participation was taught. Research data was analysed by using SPSS 9.0 program, reliability analyses, "t" test, chi - square (x²) independence test and normality test. At the final of the research, it have seen that there is a positive relation between family participation and student success.