travayda aktif faz süresinin, doğumun ikinci evresine ve postpartum konfora etkisi


Öğrenci: NURAY GÖKER

Danışman: Zümrüt Bilgin

Özet:

Amaç: Bu çalışma travayda aktif faz süresinin, doğumun ikinci evresine ve postpartum konfora etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntem: Araştırma tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini Haziran 2018 – Kasım 2018 tarihleri arasında, bir araştırma hastanesine doğum yapmak için başvuran 120 nullipar gönüllü sağlıklı gebe oluşturmuştur. Veriler Genel Bilgi Formu (GBF), Durumluk Anksiyete Ölçeği (STAI Form TX-1), Visual Analog Skala (VAS), Doğum Sonu Konfor Ölçeği (DSKÖ) ve Yorgunluk İçin Görsel Benzerlik Skalası (YİGBS) kullanılarak katılımcılarla yüzyüze görüşülerek toplanmıştır. İstatiksel analizler SPSS programı kullanılarak yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan gebe kadınların yaş ortalaması 23,66±4,24 yıl olarak belirlenmiştir. Çalışma kapsamındaki kadınlarda aktif fazın ortalama süresi ise 5,00±1,88 saat, ikinci evrelerinin süresi 32,33±18,52 dakikadır. Aktif fazın süresi ile ikinci evrenin süresi arasında doğrusal yönde ilişki saptanmıştır. Ortalama DSKÖ puanı 131.30±13.39 olarak hesaplanmıştır. Aktif fazda geçirilen süre ile DSKÖ puanları karşılaştırıldığında ise aralarında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki olmadığı, aktif fazın uzun veya kısa sürmesinin doğum sonu konforu etkilemediği saptanmıştır. Sonuç: Araştırma sonucunda aktif fazda geçirilen sürenin ikinci evreyi etkilediği görüldü. Doğum sonu konforun ise aktif fazın süresinden etkilenmediği, kadınların konfor düzeylerinin başka faktörlerden etkilendiği saptandı. -------------------- Aim: This study was conducted to determine the effect of active phase duration in labor to second stage of labor and postpartum comfort. Materiel and Method: The study was carried out as descriptor. The population of the study consisted of 120 nulliparous healthy pregnant women who applied to give birth to a research hospital between June 2018-November 2018. Data were collected face-to-face with the participants by using the General Information Form(GIF), State Anxiety Scale(STAI FormTX-1), Visual Analogue Scale(VAS), Postpartum Comfort Scale(PCS), and Visual Similarity Scale for Fatigue(VSSFF). Statistical analyzes were performed using SPSS program. Results: The mean age of the individuals in the study was 23,66±4,24. The mean duration of active phase in women in the study was 5.00±1.88 hours and the duration of the second phase was 32.33±18.52 minutes. The relationship between the duration of the active phase and the duration of the second phase was found to be linear. The mean PCS score was calculated as 131.30±13.39. When the time spent in the active phase and the PCS scores were compared it was found that there was no statistically significant relationship between them and long or short duration of active phase did not affect postpartum comfort. Conclusion: The results of the study showed that the time spent in the active phase affected the second stage. It was found that postpartum comfort was not affected by the duration of the active phase and that women's comfort levels were affected by other factors.