Bireysel internet bankacılığı ve mevduat bankalarında kârlılık üzerine bir analiz


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ezgi Kendir

Danışman: ACLAN OMAĞ

Özet:

Bu çalışmada yeni teknolojik bankacılık hizmetlerinden olan ve günden güne kullanımı artan internet bankacılığı detaylı olarak incelenmiş, mevduat bankalarının kârlılığına olan etkilerinin saptanması amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde bankacılık hakkında genel bilgi verilmiş, ikinci bölümde ise internet bankacılığı ve diğer elektronik bankacılık ürünleri açıklanmıştır. Ayrıca internet bankacılığı üzerinden yapılan işlemlerin neler olduğu, bu kanalın tercih edilmesi konusunda yıllar itibariyle yaşanan değişim ve işlemlerin büyüklükleri tablolar yardımıyla gösterilmiştir. Üçüncü bölüm literatüre ayrılarak elektronik bankacılıkla ilgili çalışmalar özetlenmiştir. Son bölümde ise kârlılık kavramları üzerinde durulmuş, kârlılığı etkileyen faktörler incelenmiş ve mevduat bankalarının kârlılık oranları ele alınmıştır. -------------------- İn this study, the internet banking which is one of the new technological banking services and preferred day to day, was viewed to effects to profitability of deposit banks. General information about banking was transfered in the first part of study, later in the second part, internet banking and other electronics banking products were explained. Also, contents and dimensions of transactions of internet banking and change of preferred was shown by the graphics over the years. İn the third part of study, electronic banking studies in literatürüne were summarized. İn the last part, profitability concept, rates and factors effecting of profitability of deposit banks was take overed.