Van’a sınıf öğretmeni olarak atanmak : mesleki ve sosyal durum analizi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ümran Tuğba Gedik

Eş Danışman: ELİF SARICAN, YÜCEL KABAPINAR

Özet:

Mili Eğitim Bakanlığı 2016 Şubat ayından itibaren öğretmen yetiştirme yaklaşımında değişikliklere gitmiştir. 29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanan yönergeye göre, MEB’e bağlı resmi eğitim kurumlarına aday öğretmen olarak atananların yetiştirme sürecine ilişkin usul ve esaslara tabi olunacaktır. Bu kapsamda atanan öğretmenler 6 aylık bir aday öğretmenlik süreci yaşayacaklardır. Hizmet öncesi eğitimde yer alan staj uygulamasına benzer bu uygulamada öğretmenler atanacakları yerin kültürel ve sosyal özelliklerini öğrenerek mesleki yönden kendilerini geliştireceklerdir. 2016 Eylül dönemi ile tekrar değişikliğe gidilen öğretmen yetiştirme yaklaşımıyla, atama yerlerinde adaylık süreçlerini tamamlayacak olan sözleşmeli öğretmenler, alacakları hizmet içi seminer ile atandıkları bölgenin kültürel ve sosyal özelliklerini öğrenerek hem mesleki gelişimlerini arttıracaklar hem de bölgeye uyumlarını daha kolay sağlanacaktır. Bu amacı güden uygulamanın etkililiğine ilişkin yapılan araştırmalar yeterli değildir. Ancak öğretmenlerin mesleki beceri ve sosyal durumlarına ilişkin algılarının öğretmenlik becerilerini etkileyeceği düşünülmektedir. Bu nedenle araştırmada Van’a atanan sınıf öğretmenlerinin mesleki ve sosyal durumlarının analiz edilerek ortaya konulması amaç edinildi. Çalışma nitel bir çalışma olup durum çalışması desenine sahiptir. Çalışma grubunu Van’ın ilçelerinde çalışan ve mesleklerinin birinci yıllarında olan 10 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın veri toplama araçlarını görüşme ve günlükler oluşturmaktadır. Atandıkları ilk dönemin başında yapılan görüşmeler ile yılın sonunda yapılan ikinci görüşme soruları birbirinden farklı olup öğretmenlerin süreç içinde Van’daki mesleki ve sosyal hayatlarındaki değişimler ele alınmıştır. Günlükler ile sosyal ve mesleki yaşamlarındaki önemli noktalar saptanmıştır. Aynı zamanda öğretmenlerin sosyal ve mesleki ortamlarının birbirlerine olumlu ve olumsuz etkileri gözlenmiştir. Öğretmenler ilk yıllarına ait deneyimlerini günlükler ile kayıt altına almaktan ve süreç içinde kendileri üzerindeki değişimleri görmekten mutlu olduklarını dile getirmişlerdir. -------------------- The Ministry of Education has gone through changes in teacher training approach since February 2016. According to the directive prepared on the basis of the Teacher Appointment and Relocation Regulation published in the Official Gazette No. 29329, shall be subject to the procedures and principles related to the training process of those appointed as candidate teachers to the public educational institutions affiliated to the Ministry of National Education. Teachers appointed in this context will have a 6-month candidate teacher process. In this practice, which is similar to the internship practice in pre-service training, teachers will develop themselves from the professional side by learning the cultural and social characteristics of the place they will be appointed. Contracted teachers who will complete the nomination process at the appointed places will be able to both improve their professional development and adapt to the region more easily by learning the cultural and social characteristics of the region they are assigned with the in-service seminar. Research on the effectiveness of this intentional practice is not sufficient. However, perceptions of teachers' professional skills and social situations are thought to affect teaching skills. For this reason, it was aimed to analyse and demonstrate the professional and social situations of class teachers assigned to Van in the research. The study is a qualitative study and it has a pattern of case studies. The study group constitutes 10 class teachers working in Van's provinces and in the first years of their profession. The data collection tools of the study consist of interviews and diaries. The interviews made at the beginning of the first period and the second interviews made at the end of the year were different from each other and the changes in the professional and social life of the teachers in the process were discussed. Important points in social and professional life have been identified with the diaries. At the same time, the social and professional environments of the teachers were observed to have positive and negative effects on each other. Teachers have expressed their happiness to record their first year's experiences in journals and to see the changes themselves in the process.