B12 vitamini eksikliği anemisi olan çocuklarda dinamik tiyol-disülfit dengesinin ve B12 vitamini tedavisinin bu denge üzerine etkilerinin araştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MEDYA NAMDAR

Danışman: Ahmet Koç

Özet:

B12 vitamini eksikliği anemisi olan çocuklarda dinamik tiyol-disülfit dengesinin ve

B12 vitamini tedavisinin bu denge üzerine etkilerinin araĢtırılması'

GiriĢ ve Amaç: B12 vitamini DNA sentezi üzerinden hücre bölünmesi ve çoğalmasında ve sinir sistemi miyelinizasyonunda önemli rol oynamaktadır. Eksikliğinde esas olarak hızlı çoğalan dokular etkilenir; megaloblastik anemi, gastrointestinal ve nörolojik bulgular geliĢebilir. ÇalıĢmamızda çocuklarda B12 vitamini eksikliğinin ve tedavisinin tiyol-disülfit dengesi üzerine etkilerini değerlendirmek amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: ÇalıĢmamızda B12 vitamini eksikliği (B12 düzeyi <200 pg/ml) olan ve ek hastalığı olmayan 50 hasta çocuk (25 kız, 25 erkek, yaĢ ortalaması 8.1±4,6 yıl ) çalıĢma grubuna ve 52 sağlıklı çocuk (32 kız, 20 erkek, yaĢ ortalaması 7,5±4,1 yıl ) kontrol grubuna alındı. ÇalıĢma grubuna intramuskuler siyanokobalamin tedavisi verildi. Her iki grubun çalıĢmaya alındıkları zaman, çalıĢma grubunun ayrıca 1. hafta ve 1. ay kontrollerinde tiyol-disülfit parametreleri için kan örnekleri alınmıĢtır. B12 vitamin düzeyi ölçümleri kemiluminesans immunoanaliz yöntemiyle, tiyol-disülfit dengesi parametrelerinin ölçümü Erel & NeĢelioğlu tarafından yeni geliĢtirilen otomatik ölçüm yöntemiyle çalıĢıldı. Elde edilen veriler SPSS 20.0 programı ile analiz edildi.

Bulgular: B12 vitamini eksikliği saptanan çocuklarda tedavi öncesi tiyol-disülfit parametreleri ile kontrol grubu arasında istatiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). ÇalıĢma grubunda tedavi sonrasında disülfit düzeyinde istatiksel anlamlı düĢüĢ saptandı (p<0,05). Homosistein ile disülfit düzeyleri arasında anlamlı pozitif korelasyon bulundu. ÇalıĢma grubu kendi içerisinde, anemisi olan ve olmayan grup olarak karĢılaĢtırıldığında tiyol-disülfit düzeyleri arasında istatiksel anlamlı fark saptanmadı (p>0,05).

Sonuç: B12 vitamini eksikliğinde çocuklarda tiyol-disülfit dengesinde disülfit lehine değiĢim olmaktadır. Tedavi ile bu durumun önemli ölçüde düzeldiği gösterilmiĢtir. Bu, B12 vitamini eksikliğinin sistemik negatif etkileri arasında oksidatif stresin de rolünün olduğunu göstermektedir.

Anahtar kelimeler: Çocukluk çağı, B12 vitamini, anemi, homosistein, tiyol-disülfit dengesi.