Beled ve Fecr sûrelerinin karşılaştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Elanur Küçük Köse

Danışman: MURAT SÜLÜN

Özet:

Kur’ân-ı Kerîm günümüze kadar pek çok araştırmanın konusu olmuş, hâlen olmaya devam etmektedir. Mevcut kaynaklar ışığında daha iyi anlaşılıp hayata tatbikî konusunda bir eksiklik olmaması hedeflenmiştir. Bu araştırmada Beled ve Fecr sûrelerini ana kaynaklar ışığında inceleyerek âyetlere dair rivayetleri vermeye gayret ettik. Bir giriş ve iki ana bölümden oluşan araştırmamızın ilk bölümünde Beled ve Fecr sûrelerindeki temalar ve ilgili âyetlerin tefsirine yer verdik. İkinci bölümde ise önce münâsebâtü’l- Kur’ân ilmi hakkında bilgi verip ardından her iki sûreyi çeşitli hususlarda karşılaştırarak Kur’ân-ı Kerim’in âyet ve sûreleri arasındaki bağlantıyı kurmaya çalıştık. -------------------- The Holy Quran has been the subject of many researches until today. By the help of the available resources, it is aimed to be better understood and not to be a deficiency in the application to life. In this study, we have tried to give the rumors about the verses by examining the Beled and Fecr surahs in the light of the main resources. In the first part of our study, which consists of an introduction and two main sections, we have included the themes in the Beled and Fecr surahs and the commentaries of the related verses. In the second part, we first provided information about the science of the Qur'an and then tried to establish the connection between the verses and surahs of the Qur'an by comparing the two surahs in various aspects.