Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu açısından bölünme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: MUSTAFA TAN

Danışman: AHMET BUMİN DOĞRUSÖZ

Özet:

Anahtar Kelimeler : Tam Bölünme, Kısmi Bölünme, Kurumlar Vergisi YENİ KURUMLAR VERGİSİ KANUNUNU AÇISINDAN BÖLÜNME Şirketlerin yeniden yapılanmalarında en önemli konulardan biri yapılanmaların vergisiz olarak gerçekleştirilebilmesidir. Kurumlar Vergisi Kanununa göre bölünme işlemlerinin incelendiği bu çalışmada bölünme işlemleri vergisel açıdan ele alınmıştır. Ayrıca bölünme kavramı, nedenleri ve bölünme ile ilgili Türk Hukukundaki düzenlemelere de çalışmada yer verilmiştir. İlk olarak vergi kanunlarında düzenlenen bölünme konusunda Türk Ticaret Kanununda açık hüküm bulunmamaktadır. Henüz TBMM gündeminde olan Türk Ticaret Kanunu Tasarısı yasalaştığında bölünme, ticaret hukuku bakımından da düzenlenmiş olacaktır. Ancak bölünmenin ticaret hukukunda düzenlenmemiş olması bölünme işlemlerinin gerçekleştirilmesine engel değildir. Bölünme, son yıllarda şirketler tarafından tercih edilen bir yeniden yapılanma modeli olmuştur. Keywords : Full Division, Partial Division, Corporation Tax. ABSTRACT DIVISION ACCORDING TO NEW CORPORATE TAX CODE One of the most important issues in companies’ reorganisation is organising them without tax burden. In this study which is on taxing principles of division procedure according to corporate tax code, division procedure have been analysed in terms of tax. Also, concept and motive of division and rules about division on Turkish regulatory laws have been included in the study. First of all, there is not a clear ruling about division in commercial law as it has been regulated in tax laws. Division will have been included in Turkish Commercial Law when the code draft in the Turkish Assembly become a law. But lacking rules in Commercial Law on division is not an obstacle for division to be executed. Division has become a preferential model of reorganization for companies recently.