İlköğretim öğrencilerinde biyoteknoloji kavramının geliştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2003

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURCU SAĞLAMER

Danışman: Fatma Şahin

Özet:

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNDE BİYOTEKNOLOJİ KAVRAMININ GELİŞTİRİLMESİ Yaşadığımız yüzyılın en önemli teknolojik devrimlerinden biri olarak kabul edilen ve geleceğin çehresini bütün alanlarda değiştirecek olan biyoteknoloji' ye eğitimde de gereken önemi vermek kaçınılmazdır. Bu nedenle ilköğretimden hatta okul öncesinden başlayarak biyoteknoloji eğitimine yer verilmelidir. Yapılan bu araştırmada ilköğretim 2. kademe 8. sınıf öğrencilerinde biyoteknoloji kavramının geliştirilmesi esas alınmıştır. Bu amaç doğrultusunda sosyo-ekonomik düzeyleri birbirinden farklı olan iki devlet okulu belirlenmiştir. Araştırmanın evrenini Ümraniye İlçesi, İstiklal ilköğretim Okulu ve Üsküdar İlçesi, Sabri Artam Vakfı İlköğretim Okullarının öğrencileri oluşturmaktadır. Örneklemini ise bu okulların 8. sınıf öğrencilerinden tesadüfi (random) olarak seçilen toplam 155 öğrenci oluşturmaktadır. Her iki okulun deney ve kontrol grubu öğrencilerine araştırmanın başlangıcında ön test, açık uçlu sorular, fen bilgisi dersine yönelik tutum ölçeği uygulanmıştır. Ayrıca öğrencilerden biyoteknoloji kavramı konusunda var olan bilgilerini ve kavram yanılgılarını tespit etmek amacıyla hikaye yazmaları istenmiştir. Araştırmada kontrol gruplarında geleneksel yöntemle ders işlenmiş, deney gruplarında ise deney, model, kavram haritası, hikaye yazdırma, bulmaca, CD izleme, anlam çözümleme tablosu gibi çoklu yöntem ve tekniklerinden oluşan bir ders programı izlenmiştir. Araştırmanın sonunda deney ve kontrol gruplarına son test açık uçlu sorular ve tutum ölçeği uygulanmış öğrencilerin başarıları, kavramsal öğrenmeleri değerlendirilmiştir. Araştırmadan elde edilen verilere göre aşağıdaki sonuçlar çıkarılmıştır : Ø Biyoteknoloji kavramının öğretilmesinde çoklu yöntem yaklaşımı ile ders işlenmesinin başarıyı olumlu yönde arttırdığı görülmektedir. Ø Son test sonuçlarına göre sosyo-ekonomik düzeyi daha iyi olan Sabri Artam Vakfı İlköğretim Okulu öğrencileri, diğer devlet okulu İstiklal İlköğretim Okulu öğrencilerinden daha başarılı bulunmuştur. Ø Biyoteknoloji kavramının öğrenilmesinde cinsiyetin etkili olmadığı saptanmıştır. Ø Her iki okulun öğrencilerinin tutumlarının çalışma süresince değişmediği tespit edilmiştir. SUMMARY THE IMPROVEMENT AND THE CONCEPTUALIZATION OF BIOTECHNOLOGY IN THE STUDENTS OF PRIMARY EDUCATION It is an inevitable fact that we should give great importance to the biotechnology, which is one of the significant technological innovations of cur century and which is expected to influence and change all of the realms of life in the future, in the field of education. In this respect, the biotechnology must be placed in the schedules of primary education and even of the pre-school education. The research is based upan the improraniye vement and the conceptualization of biotechnology in the students of 2nddegree(namely,secondary school ) and 8thgrade of the primary education.In this context, two public schools of which socio-economic levels are different from each other are determined. The population of this research is comprised of the students of 8thgrade of İstiklal Primary school taken place in Ümraniye and of Sabri Artam Foundation Primary school taken place in Üsküdar.The sample of this study is comprised of 155 students who were selected randomly in these 8thgrade students. At the beginning of the research;a pre-test, open-ended guestions and a test inguiring the tenkencies towards the natural science classes were presented to the students of experimental and control groups of the both schools. In addition to this, the students were asked to write stories about this issue in order to understand and mention evisting knowledge level about biotechnology concept of the students and their misunderstanding I miscenceptionns about this subject matter in the control groups, the classas were given in traditional manner while multiple methods and techniques including experiments ; concept maps; story writing ; puzzles, and crosswards; CD playing and meaning construction tables were used in the experimental groups. Ø results of the post-test, it's found that the students of the Sabri Artam Foundation Primary school of which the socioeconomic level is higher are more successful than the students of the after public school, İstiklal Primary school. Ø It's found that the sex is not a significont variable in the learning of the concept of biotechnology. Ø It's found that the tendencies and attitudes of the students (about the natural sciences) of the both schools didn't change during this study process.