Bölümlere göre raporlama standartları ve bir uygulama


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: BURCU ÖZDEN

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

Anahtar Kelimeler : Bölümlere Göre Raporlama, Faaliyet Bölümleri, UMS 14,UFRS 8 BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA STANDARTLARI VE BİR UYGULAMA Küreselleşmenin artması ve ortak dil ihtiyacının yanında, bilgi kullanıcıları daha da büyüyen şirketlerde daha ayrıntılı ve anlaşılır bilgilere ihtiyaç duymaya başlamışlardır. Hem işletme dışı, hem de işletme içi bilgi kullanıcıları bölümsel bilgi talep eder hale gelmişlerdir. Bölümsel bilgilere olan ihtiyaç, üretilen ürün çeşitlerinin artması, işletmelerin hacim ve kaynaklar itibariyle büyümeleri ve sermeye piyasalarının gelişmesi ile daha da artmıştır. Bu nedenlerle, bölümsel raporlamayı sağlamak amacıyla çalışmalar yapılmış ve standartlar yayınlanmıştır. Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu’nun yayınladığı UMS 14 “Bölümlere Göre Raporlama” standardı ile bu alanda büyük bir adım atılmıştır. Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın Amerikan Finansal Muhasebe Standartları ile uyumlaştırma çalışmaları kapsamında yapılan değişiklik ile 30 Kasım 2006 tarihinde UFRS 8 “Faaliyet Bölümleri” standardı yayınlamıştır. UFRS 8’in 2009 yılında yürürlüğe girmesi ile UMS 14 yürürlükten kalkmıştır ve Faaliyet Bölümleri Standardı bölümsel raporlama uygulamalarını değiştirmiştir. Bu çalışma ile bölümlere göre raporlama standartları üzerinde durulmuş ve uyumlaştırma çalışmaları sonucu değişen standartlar arasındaki farklılıklar uygulamalar ile ele alınmıştır. Keywords: Segment Reporting, Operating Segments, IAS 14, IFRS 8 ABSTRACT SEGMENT REPORTING STANDARDS AND AN APPLICATION Along with the growth of globalization and need of a common language, information users started to require more detailed and intelligible information. Both intercompany and outside information users have become to demand segment information. The necessity for segment information has even higher with the increased product variety, the growth of companies in volume and resources and development of capital markets. Because of these reasons, studies are carried on and standards are published in order to maintain segment reporting. International Accounting Standards Board took a giant step forward by publishing IAS 14 “Segment Reporting” standard. IFRS 8 “Operating Segments” standard was published on 30 November 2006 with the amendment made within the context of the harmonization studies of International Financial Reporting Standards with American Financial Accounting Standards. IAS 14 was ceased to be effective as of 2009 as IFRS 8 has become effective and Operating Segments standard changed the application of segment reporting. This study focuses on segment reporting standards and examines the differences between standards that are modified in result of harmonization studies with applications.