Türk bankacılık sisteminde Basel II kapsamında operasyonel risk yönetim süreci


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2010

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: CÜNEYT AVANOĞLU

Danışman: Hakan Yıldırım

Özet:

Son yıllarda ülkelerdeki piyasaların gelişimi ile bankalardaki sistemler daha karmaşık bir hal almıştır. Piyasaların küreselleşmesi, artan işlem hacmi ve değişkenlik ile birlikte karmaşık finansal ürünler ve işlem stratejilerinin ortaya çıkması bankaların faaliyetlerindeki önemi artırmıştır. Özellikle gelişmiş ülkelerde bankalar teknolojinin de gelişmesiyle kendi görevleri dışındaki işleri de üstlenmişlerdir. Bunun sonucunda bankaların yapıları daha riskli hale gelmiştir. Uluslar arası düzende bankaların daha sağlam ve istikrarlı bir yapıya kavuşabilmesi için yerel ve uluslar arası otoriteler tarafından çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Bu düzenlemelerden biri ve belki de en önemlisi Basel-II standartlarıdır. Basel Komitesi’nin 1988 tarihli ilk sermaye yeterliliği düzenlemesi çerçevesinde Basel I’de banka sermayesinin toplam miktarı üzerine odaklanılmış, dolayısıyla bankaların iflas riskini ve mevduat sahipleri için oluşabilecek maliyeti en aza indirmeyi amaçlayan bir düzenleme oluşturulmuştur. Basel II ile bankaların etkin risk yönetim sistemleri kurmaları ve geliştirmeleri teşvik edilmiştir. Çalışmada Türkiye’de Bankacılık Sisteminde Basel II Kapsamında Operasyonel Risk Yönetim Süreci ele alınmış ve önerilerde bulunulmuştur. Anahtar kelimeler: Bankacılık, operasyonel, risk, yönetim ABSTRACT The systems in the banks have become more complicated recently with the market developments in the countries. Globalizing of the markets, increased transaction volumes, mobility and emerging of the complex financial products and transaction strategies have increased the importance of banking activities. Banks have taken over – especially in developed countries – the activities other than their own ones with the improvements in technology. As a result, structures of the banks have become riskier. Various regulations are being made by both national and international authorities so that the banks could have sounder and more stable structures in the international level. One and perhaps the most important one of these regulations is Basel-II Standards. In the framework of 1988 the first capital adequacy regulation of Basel Committee the total amount of bank capital has been focused on in Basel I and therefore a regulation has been made of which aim was to reduce the risk of banks’ going bankrupt and the possible costs for the depositor to the minimal level. Banks have been encouraged to implement and develop effective risk management systems with Basel I. Operational Risk Management Process in the Concept of Basel II in the Banking System in Turkey has been dealt with and recommendations have been made in this study. Key words: Banking, operational, risk, management