Vergi Hukukunda Tebligat


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Murat Tepedelenli

Danışman: Funda Tunçel

Özet:

Vergi hukukunda tebliğ, vergilendirmeyi ilgilendiren ve hüküm ifade eden unsurlardan biri olup mükelleflerin vergilendirme ile ilgili ödevlerini ifası noktasında kamu otoritesi ile mükellef arasındaki yasal diyaloğun en önemli enstrümanıdır. Tebligat işleminde yapılacak hata gerek vergi idaresi gerekse mükellef açısından telafisi güç sonuçlar doğurmaktadır. Tebliğ işlemi bu önemine binaen genel Kanun niteliğindeki 7201 sayılı Tebligat Kanunu dışında 213 sayılı Vergi Usul Kanununda ayrıca özel olarak düzenlenmiştir. Çalışmamızda tebligat işlemi ile ilgili teorik ve kavramsal tanım ve açıklamalar yapılmış olup uygulamada karşılaşılan sorunlar bağlamında Danıştay kararları ve doktrin ışığında değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur. SUMMARY In tax law; notification, is the most important instrument of legal dialog between public authority and liable about in the point of liable’s perform with taxation and it interests the taxation also it is one of the element which expresses provision. On notification process, a mistake which will be made both Tax Office and in the way of liable causes results which have difficult compensations. By the virtue of this importence of notification process in general law quality out of no. 7201 Notification Law no.213 Tax Method Law also was organised privately. In our study, conceptual and theorical definition and explanations were done about notification process. Assesment and suggestion were made in the light of council of state desicions and doctrin about the problems which was met on the process.