Türk Hukukunda Bedeni Çalışma Zorunluluğu Öngören Vergiler


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, İktisat Fakültesi, Maliye Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ahmet Aslan

Danışman: Funda Tunçel

Özet:

Günümüzde vergiler, Türkiye’de ve birçok çağdaş ülkede nakden (parayla) tahsil edilmektedir. Ancak bu uygulama çok eski tarihlere dayanmamaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar Türkiye’de vergilerin bir kısmı, insanları belirli işlerde çalıştırarak tahsil edilmiştir. Bu çalışmada, Türk hukukunda bedeni çalışma zorunluluğu öngören vergiler incelenmiştir. Tarihi kaynaklardan faydalanılarak bu vergilerin özellikleri, tahsil biçimleri ve uygulandığı dönemler tespit edilmiş, ayrıca anayasal niteliği de tartışılmıştır. Türk hukuk literatüründe bedeni çalışma zorunluluğu öngören vergileri derinlemesine inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu sebeple çalışmamız, konunun daha ayrıntılı incelenip tartışılmasına da öncü olacaktır. ABSTRACT Today, taxes are collected in cash in Turkey and in many other countries. However, this implementation doesn't date back to old times. Some taxation was payments in the form of physical labour until the second half of the 20th century in Turkey. In this study, the taxes envisioning physical labour obligation in Turkish law are examined. The characteristic of these taxes, collection types of them, the period in which they were implemented are stated with the help of historical source materials and also constitutional characteristic of the taxes are discussed. There has been no study examining deeply enough the taxes envisioning physical labour obligation in Turkish legal literature. Therefore, this study will be pioneer in more detailed examination and the discussion of the subject.