Yatırım amaçlı gayrimenkullerin muhasebeleştirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Muhasebe Ve Vergi Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: AYŞE NUR GÜNGÖR

Danışman: AYTEN ERSOY

Özet:

YATIRIM AMAÇLI GAYRĠMENKULLERĠN MUHASEBELEġTĠRĠLMESĠ Son yıllarda globalleşme ile birlikte finansal tablolarda aynı dili kullanma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Farklı ülkelerde finansal tabloların aynı şekilde ifade edilme ihtiyacı Uluslararası düzeyde kullanılan Muhasebe Standartlarının oluşturulmasına temel teşkil etmiştir. Muhasebe Standartları finansal tablo kullanıcılarına doğru bilgiler sunmak temelinde oluşturulmuştur. İşletmelerin aktifinde bulunan duran varlıkların işletmenin faaliyet gösterdiği sektöre göre oransal dağılımı önemli olmaktadır. 40 nolu “Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Standardı” ile işletmelerin aktifinde bulunan gayrimenkul kavramı farklı bir anlam kazanmıştır. Gayrimenkullerden nakit üreten birimlerin tespiti doğru bir analiz ve finansal tablo kullanıcılarına net bilgi verilmesi açısın gerekli olmaktadır. Gayrimenkuller standartlarda, kullanım amacına göre faklı standartlara tabi olmaktadır. İşletmenin kira geliri ve/veya değer artış kazancı edinmek amacıyla elde tuttuğu gayrimenkuller diğerlerinden nakit üretmesi ve değer artışı sağlaması yönünden ayrılmaktadır ve farklı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu çalışma ile TMS 40 nolu standart açıklanmış, yatırım amaçlı gayrimenkullerin tek düzen hesap planına uygun muhasebeleştirilmesi örnekleri verilmiş ve uygulamada standarda uygunluk durumu incelenmiş ve uygulama kapsamındaki işletmeler için sektörel bazda yatırım amaçlı gayrimenkullerin duran varlık ve aktif toplamı içerisindeki payı tespit edilmiştir. ABSTRACT ACCOUNTING OF INVESTMENT PROPERTY During the recent years, along with the growth of globalization, need of a common language has arose in financial statements. Necessity of representing financial statements in the same way at different country is the basis of generating Accounting Standarts that are used at an international level. The main aim of Accounting Standarts is to provide accurate information to financial statement users. Ratio of fixed assets is significant and its distribution can be changed sector by sector. With the standart no 40, “ Accounting of Investment Property”, notion of property has took on a different meaning. Determination of cash generating units from property is to be essential for both making a correct analysis and providing accurate information to financial statement users. With regard to intended use, properties is subject to different standarts. Hand- held properties to get rental income and to acquire capital gain are different from other properties with respect to cash generation and capital gain. With this study, we explain IAS 40 and give examples for Accounting of Investment Property to analyze IAS 40 application. And finally, we find ratios of investment property to assets for companies that are analyzed in this work.