Orta öğretim kurumları ( lise1, 2 ve 3. sınıflar ) beden eğitimi dersi öğretim programlarına ilişkin öğretmen görüşlerinin değerlendirilmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SİNAN BİLGİN

Danışman: MEHMET İNAN

Özet:

BU ARAŞTIRMADA, ORTA ÖĞRETİM KURUMLARI ( LİSE 1, 2 ve 3. SINIFLAR ) BEDEN EĞİTİMİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Bu araştırma beden eğitimi öğretmenlerinin beden eğitimi dersi öğretim programlarına ilişkin görüşlerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Bu çalışmada amaca ulaşabilmek için orta öğretim kurumlarında ( devlet ve özel ) görev yapan beden eğitimi öğretmenleri araştırma kapsamına alınmıştır. Araştırma kapsamına giren öğretmenlere “ Program Tasarısı Değerlendirme Ölçeği ” dağıtılmış ve alınan sonuçlar değerlendirilmiştir. Öğretmenlerin ölçüm aracında yer alan sorulara verdikleri yanıtlar, 3’lü skala da değerlendirilmiştir. Çalışmada “evet” yanıtına 3, “kısmen” yanıtına 2 ve “hayır” yanıtına ise 1 puan verilerek değerlendirme yapılmıştır. Öğretmenlerin ölçüm aracında yer alan sorulara verdikleri cevapların, demografik özelliklerine göre farklılık gösterip göstermediğini saptamak amacıyla iki kategorili değişkenlerde z testi; ikiden fazla kategoriye sahip değişkenlerde ise tek yönlü ANOVA analizi kullanılmıştır. Öğretmenler orta öğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi dersi öğretim programlarına ilişkin olarak programı, hedefler ve eğitim durumları yönünden, eğitim programlarının taşıması gereken özellikleri tam olarak taşımadığını ve orta öğretim kurumlarında okutulan beden eğitimi dersinin öğretim programının değerlendirme ilkelerini ise öğretmenler, eğitim programlarının taşıması gereken özellikler açısından yetersiz bulduklarını belirtmişlerdir. Ölçüm aracında yer alan sorulara verilen yanıtlar öğretmenlerin demografik özellikleri açısından incelendiğinde, orta öğretim kurumlarında uygulanan beden eğitimi dersi öğretim programlarının, öğretmenlerin demografik özellikleri açısından 30 – 39 yaş aralığında olan ve 11 - 15 yıl arasında öğretmenlik mesleki deneyimine sahip olan öğretmenlerin, beden eğitimi dersi öğretim programının öğretim materyallerini eğitim durumları düzenleme ilkelerine göre daha az uygun buldukları görülmüştür (p=0,02). Yine devlet okullarında görev yapan beden eğitimi öğretmenlerinin özel okullarda görev yapan beden eğitimi öğretmenlerine göre değerlendirme durumlarını eğitim durumları düzenleme ilkelerine daha az uygun buldukları görülmüştür (p=0,03). ABSTRACT IN THIS RESEARCH, THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS EVALUATE THE PHYSİCAL EDUCATION PROGRAMME AT THE HIGH SCOOL LEVEL ( CLASS; 9,10 AND 11) Purpose of this research is the physical education teachers evalations about the physical education programme at the high school level. The research coprises the physical education teachers who work at the high shcool ( private or government ) “ programme project evoluation scale “ is given to the teachers who are included the research and the result are evaluated. The answers of the teachers thet are in the measure device are evaluated at the triple scale. In the research if the teachers answers are “ yes “ 3 point, “ partly “ 2 point, “ no “ 1 point are given. For understanding of the differences between the teachers answers that are answers of the guestions in the measure scale, depen on demography proporties, the test Z and the Anova anlysis are applied. The test Z is applied fort he variables with tho catagories. İf the variables have more than catagories, the one vay Annova anlysis is applied. The oppinnion of the pyhsical education teachers in the high school about the programme of physical education subject has not completly enough gualification fort he purpose and educational aspect. The ides of the teachers about the criteria of evaluation at the physical education programme in the high school are not enough gualification fort he educational programme. The answer of the teachers that are in the measure device are researched fort he gualification of demography the programme of physical education subjects in the high school are seen less appropraite to the educational materials of pyhsical education subject depens on the creteria of education. For looking demography proporties to the teachers who are in the research, they are 30 – 39 years old and their experince are 11 – 15 years by the way the teachers who work in the government school, their evaluation is less appropraite than the teachers who work in the private school depens on education arragement creterias.