Türkiye-İsrail ticari ilişkileri


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2005

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Muhammet Ali Sağlam

Danışman: NURTEN GÜNAL

Özet:

Ortadoğu Coğrafyasında yaşanan gelişmelerden paylarını her dönem fazlasıyla alan iki ülke İsrail ve Türkiye. İki ülke arasındaki yakınlaşma ve uzaklaşma dönemleri sadece politik alandaki etkileri ile sınırlı kalmamış aynı zamanda bu durum iki ülke arasındaki ticareti de yoğun bir etki altında bırakmıştır. Çalışmamızda iki ülke arasında 55 yılda yaşanmış olan ticari ilişkilerin bölüm düzeyinde değerlendirilmesi yapılmıştır. Bu değerlendirme esnasında yeri geldikçe bölüm içerisinde hangi ürünlerin öne çıktığı, hangi ürünlerde süreklilik olduğu vurgulanmakla beraber; aynı zamanda bu durumu ortaya çıkaran gerekçelere de yer verilmiştir. Ticaret insan yaşamının vazgeçilmez temel ekonomik faaliyet alanlarından bir tanesi, bu durumun ülkeler için geçerliliği göz önüne alındığında dış ticaretin ülke gelir kaynakları içindeki önemi daha da artmaktadır. İki ülke arasındaki dış ticaret ilişkisini ülkemiz ekonomisine katkısını değerli kılabilmek için göz önünde bulundurulması gereken can alıcı bazı noktalar söz konusudur. İsrail'in pazar talebi ve bu talepte yaşanan değişim en başta gelir. Ülkenin gerek ulus üstü kuruluşlarla yapmış olduğu anlaşmalar, gerek çeşitli ülkelerle yapmış olduğu ikili anlaşmalar neticesinde dünyanın sayılı ülkelerinde eşine az rastlanır bir ayrıcalıklı pozisyon kazanmış ve gerekse pek çok alanda ileri teknoloji çalışmaları ile ARGE etkinlikleri ülkenin pozitif yönleri olup gelecekte üzerinde önemle durulması gereken noktalardır. Bu noktalar göz önünde bulundurularak oluşturulacak Ülke ile dış ticaret politikamız ülke ile olan dış ticaretimizde karlılığın devamlılığı açısından belirleyici olacağı kuşkusuzdur. Bu çalışmada bahsettiğimiz gaye etrafında neler yapılabileceği ve yaşanan ticari sürecin özellikleri ile dile getirilmeye çalışılmıştır. Isreal and Turkey are the ones which get their share eachterm abundantly from the developments taken place in the middle east geography. The closeness and distance period between two countries are not only confined to the effects in the political field but also influenced the commerce between two countries intensively. İn our reseach, the evoluations as to the commercial relations in a 55 years time between two countries have been made in a sctional level. During this evoluation process, when it is neccessary, it is emphasized about which products have become prior or which products have had the stability in the section as well as dealing with the reasons arising from this sitaution. Commerce is of the basic vital economical activity fields of the human life and when the volidity of this situation for the countries taken into consideration, the importance of external commerce in the country's income supplies have been for more important.İn order to be able to evaluate the external commercial relation between two countries valuable , the contribution to our country's economys there are some spot points that have to be taken into consideration. Isreal's market demand and the change that has taken place about this demand comes the first. As a consequence of the treaty that the country at issue have made with both ultra nationals establishments and bilateral treaties that have been made wih various countries, the country has gained an uncomporible, privileged position and also the technological studies in a lot of fields, SEDE activities are country's positive sides, the points we will have to pay a lot of attention in the future. Our external commercial policy which will be formed by taking these points into consideration, it is undoubtyul that in terms of the stability of the profit, it will be discriminitive in our external commerce with the country. İn this research, it is tried to be ultered about what can be done relating the mentioned goals and the features of the commercial process that is stil being lived in.