Kandidemi olgularından izole edilen candida türlerinin virülans faktörlerinin araştırılması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2006

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: REMZİYE GÜLÇE GÖKÇE

Danışman: AYŞEGÜL KARAHASAN

Özet:

Erişkin (n:66) ve pediatrik (n: 33) toplam 99 hastanın kan kültürlerinden izole edilen 68 Candida albicans ve 31 albicans dışı Candida kökeninin asit proteinaz, fosfolipaz ve biyofilm üretiminin belirlenmesi ve bu virülans faktörlerinin üretilmesi açısından tür düzeyinde bir fark olup olmadığının saptanması amaçlanmıştır. Albicans dışı Candida kökenleri 11 (%35.4) C. tropicalis, 8 (%25.8) C. parapsilosis, 6 (%19.3) C. glabrata, 4 (%12.9) C. guilliermondii ve 2 (%6.4) C. krusei olarak dağılmıştır. C.albicans kökenlerinin 61 ‘i (%89.7) %1’lik sığır serum albumin içeren agar besiyeri kullanılarak proteinaz pozitif olarak saptanmış, pozitif kökenlerin 18 ‘i (%29.51) kuvvetli proteolitik (++), 43 ‘ü (%70.49) ılımlı proteolitik (+) olarak değerlendirilmiştir. Albicans dışı Candida kökenlerinin 8 ‘i (%25.8) proteinaz pozitif olarak saptanmıştır. C. tropicalis kökenlerinin 7’si (%63.6), C. guilliermondii kökenlerinin 1’i (%25) proteolitik olarak değerlendirilmiştir. C. albicans kökenlerinin proteinaz üretimi albicans dışı Candida türlerine göre istatistiksel olarak anlamlıdır (p<0.05). C.albicans kökenlerinin 41’i (%60.3) yumurta sarılı besiyeri kullanılarak fosfolipaz ürettiği saptanmıştır. Kökenlerin 28 ‘i (%68.29) kuvvetli pozitif, 13’ü (%31.71) zayıf pozitif olarak değerlendirilmiştir. Albicans dışı Candida kökenlerinin hiçbirinde fosfolipaz aktivitesi saptanamamıştır. Kökenlerin biyofilm üretimi modifiye tüp aderans ve modifiye mikroplak yöntemleri ile araştırılmıştır. Her iki yöntem ile 8 (%11.8) C albicans kökeninin biyofilm ürettiği belirlenmiştir. 31 albicans dışı Candida kökeninin 13’ü (%41.93) modifiye tüp aderans yöntemi ile 12’si (%38.71) modifiye mikroplak yöntemi ile pozitif olarak değerlendirilmiştir. Her iki yöntem ile C.albicans ve albicans dışı Candida türleri arasında biyofilm üretimi açısından istatiktiksel açıdan anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır ( p = 0,006, p = 0,011). Modifiye tüp aderans yöntemiyle. C.krusei ve C.guilliermondii kökenlerinin tümünde, C. tropicalis ’de %45, C. glabrata’da %16, C. parapsilosis’ de %12.5 oranında biyofilm üretimi saptanırken, modifiye mikroplak yöntemi bir C. guilliermondii kökeninin biyofilm üretimini saptayamamıştır. Çalışmamızda, C.albicans kökenleri açısından proteinaz ve fosfolipaz üretiminin, albicans dışı Candida kökenleri açısından ise biyofilm üretiminin virülansta önemli olabileceği gösterilmiştir. SUMMARY We aimed to detect virulence factors such as proteinase, phospholipase and biofilm production among 68 Candida albicans and 31 non- albicans Candida strains isolated from blood cultures of adult (n: 66) and pediatric (n:33) patients in order to analyse if there is a difference according to the virulence factor production. Non- albicans Candida strains were distributed as follows: 11 (35.4%) C. tropicalis, 8 (25.8%) C. parapsilosis, 6 (19.3%) C. glabrata, 4 (12.9%) C. guilliermondii and 2 (6.4%) C. krusei. Sixty-one (89.7%) C.albicans strains were detected as proteinase positive by using agar media contains %1 bovine serume albumine, 18 (29.5%) of them were strong positive (++) and 43 (70.49%) were moderate positive. Eight (%25.8) non- albicans Candida strains were proteinase positive. Seven (63.6%) C. tropicalis and 1 (%25) C. guilliermondii were proteinase positive. Proteinase production of C.albicans were statistically significant from non-albicans Candida strains (p<0.05). Forty-one (60.3%) C.albicans strains were detected as phospholipase positive by using egg yolk media. 28 of them were strong positive (68.29%) and 13 (31.71%) were weak positive. All non- albicans Candida strains were phospholipase negative. Biofilm production was detected by modified tube adherence and modified microplaque methods. Eight (11.8%) of C albicans strains were detected as biofilm positive with two of the methods. 13 (41.93%) of 31 non-albicans Candida strains were biofilm positive by modified tube adherence and 12 (38.71%) were positive by modified modified microplaque method. The difference between biofilm positivity among C.albicans and non-albicans Candida strains were significant by two of the methods ( p = 0,006, p = 0,011). All C.krusei and C.guilliermondii strains, 45% of C. tropicalis , 16% of C. glabrata, 12.5% of C. parapsilosis strains were biofilm positive by modified tube adherance whereas one C. guililermondii was biofilm negative by modified microplaque method. İn our study, it is shown that for C.albicans strains, production of proteinase and phospholipase and for non- albicans Candida strains, biofilm production can be important factors in virulence.