Türkiye'de kentleşme tecrübesiyle dindar kadının değişen mahremiyet anlayışı


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: İlknur Pala

Danışman: FATMA ODABAŞI

Özet:

Kent ve kentlileşme salt bir mekan değişimi yada nüfus hareketi olmayıp, sosyal, siyasal, ekonomik, dini ve kültürel olarak hayatın derinine nüfus eden toplumsal bir gerçekliktir. Bu sebeple kentler, insanların yaşamlarını sürdürdükleri fiziki ve mimari gerçeklikten öte, değer üreten ve taşıyıcılık sağlayan yerleşkeler olarak öne çıkmaktadır. Kentler sahip oldukları öğe, değer ve imkanlar çerçevesinde birey ve toplumların yaşam ve ilişkilerinde, değişimin önemli parametresi olmuştur. Bu bağlamda araştırma konumuz olan kentleşmeyi tecrübe eden dindar kadınların mahremiyet algısındaki dönüşüm, kentin dinamikleri çerçevesinde yeni bir anlam ve görünüm kazanmıştır. Araştırma dindar kadınların kentleşme tecrübesiyle mahremiyet tasavvurundaki değişimi ortaya koymakla birlikte, bir önceki kuşakla arasındaki farklar ortaya koymayı amaçlamıştır. Bu noktada geçmişle bugün arasında anlamsal ve fonksiyonel olarak pek çok farklılıkların olduğu görülmüştür. Kentleşmenin odağında yeniden anlam bulan mahremiyet, bireylerin yaşamında sır ve sınırlar konusunda önemini korurken, teknolojik gelişme ve sosyal medyanın etkin kullanımı bu sınırları daraltmıştır. Araştırmanın uygulama kısmında elde edilen bulgular bu düşünceyi doğrulamakla birlikte, konuda belli bir iz sürmeyi zorlaştırmıştır. Zira bu durumun seküler yaşamda olanaksız hale geldiği görülmüştür. Değişen konjöktür, özellikle dindar kadınların dünyevi yaşam akışında mahremiyet tasavvurunu, İslami anlayışın dışına taşımıştır. -------------------- Urban and urbanization is not solely a location change or population movement, but a social reality that penetrates deep into life socially, politically, economically, religiously and culturally. Therefore, cities stand out as more of producing settlements that provide value and carrier than physical and architectural realities in which people live.Cities have always been an important parameter of change in the life and relationships of individuals and societies within the framework of their elements, values and opportunities. In this context, the transitionfor the perception of privacy of religious women who experience urbanization as our research topic has gained a new meaning and appearance within the framework of the city dynamics. This study not only reveals the change in the concept of privacy and the experience of urbanization of religious women, but also it aims to reveal the differences between the previous generation.At this point, it is obvious that there are many semantic and functional differences between past and present.While privacy, which finds meaning in the focus of urbanization, retains its importance on the secrets and limits of individuals' lives,technological development and effective use of social media have narrowed these limits. Although the findings obtained in the application part of the research confirm this idea, it has made it difficult to follow a certain trace on the subject. It has beenobserved that this issue became impossible in secular life.The changing conjuncture has taken the concept of privacy out of Islamic understanding, especially in the worldly life flow of religious women.