Aterosklerotik aort kapak hastalarında istirahatta ve stres sonrası sol ventrikül fonksıyonlarının transtorasik ekokardiyografi ile degerlendirilmesi


Thesis Type: Expertise In Medicine

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2014

Thesis Language: Turkish

Student: Aysel Akhundova

Supervisor: BÜLENT MUTLU

Abstract:

Giris: Dejeneratif aort kapak hastalıgı aortik sklerozdan ciddi kapak kalsifikasyonu ve aort darlıgına kadar genis bir yelpazeyi kapsamaktadır. Aort kapak dejenerasyonu sadece yasa baglı kalsifikasyon olmayıp, aynı zamanda dinamik inflamatuvar bir süreçtir. Bu çalısmanın amacı, aort kapak dejenerasyonu ile sol ventrikül fonksiyonları ve kardiyak biyokimyasal belirteçler arasındaki iliskiyi arastırmaktır. Yöntem: Çalısmaya aort kapak dejenerasyonu olan 42 hasta ve kontrol grubu olarak aort kapak hastalıgı olmayan 25 hasta dahil edildi. Dejeneratif aort kapak hastalıgı parasternal kısa eksen görüntüde, aort kapak yaprakçıklarında bölgesel ekojenite ve kalınlık artısı olarak tanımlanmaktadır. Dejeneratif aort kapak hastaları, maksimal aort kapak hızının 2m/sn altında veya üstünde olmak üzere sklerotik ve stenotik aort kapak gruplarına ayrıldı. Çalısmaya katılan tüm hastaların semi-supin bisiklet testi öncesi ve sonrası iki boyutlu (2D) transtorasik ve ‘’specke tracking ‘’ekokardiyografi (STE) yöntemi ile incelemeleri yapıldı. Tüm ekokardiyografik görüntüler istirahatta, egzersiz zirvesinde ve toparlanma döneminde kaydedildi. Aynı zamanda aort sklerozunun CRP, hassas Troponin T, Pro BNP ve Galektin-3 gibi biyokimyasal belirteçlerle olan iliskisi de arastırıldı. Sonuç: Temel özellikler ve klinik veriler açısından gruplar arasında fark saptanmadı. Sol atriyal alan indeksi, aort kapak gradiyenti ve E/e’ degerleri aort V maks <2m/sn olan hastalarda (sklerotik aort kapak grubu) anlamlı olarak düsük saptandı. Sol ventrikül strain parametreleri aort V maks 2m/sn olan hastalarda (stenotik kapak grubu) anlamlı olarak yüksek saptandı. Aynı zamanda CRP, Hassas Troponin T ve Pro BNP düzeyleri de aort V maks 2m/sn olan grupta anlamlı olarak yüksek saptanmıs olup, Galektin-3 düzeyi tüm gruplarda benzer saptandı. Sol ventrikül global strain degerleri ile CRP düzeyi, egzersiz zirvesindeki E/e’ degeri, istirahatta ve egzersiz zirvesindeki ortalama aort gradiyenti arasında ters korelasyon izlendi (r - 0.38; -0.3; -0.32; -0.3; p<0.05). Multivaryan lojistik regresyon analizi ile CRP düzeyinin, istirahatta ve egzersiz zirvesinde ortalama aort gradiyent degerlerinin egzersiz zirvesinde ölçülen LV GLS için bagımsiz bir öngördürücü oldugu belirlendi. Tartısma: Sol ventrikül sistolik fonksiyonları normal olmasına ragmen, aort sklerozu olan hastalarda LV GLS degeri düsük saptanmakla beraber, bu deger egzersiz zirvesinde belirginlesmektedir. Bununla birlikte, CRP dejeneratif aort kapak hastalıgının erken evre tanısında bir belirteç olarak kullanılabilir. Çalısmamızın sonucuna göre aort sklerozu olan hastalarda erken sol ventrikül tutulumunun saptanmasında STE’ nin güvenilir bir yöntem oldugu ileri sürülmektedir. Anahtar kelimeler: Aort skelozu, bisikletli stres testi, specle tracking ekokardiyografi ABSTRACT Objective: Degenerative aortic valve disease ranges from aortic sclerosis to severe calcification and aortic stenosis. Degeneration of the aortic valve is not only a calcification with aging, but it is also a dynamic inflammatory process. The aim of the study was to explore the association between aortic degeneration and left ventricular (LV) functions and its relation with biomarkers. Methods: Forty-two consecutive patients who had degenerative aortic valve disease and 25 controls with no aortic valve disease were included in the study. Degenerative aortic valve was defined as focal areas of increased echogenicity and thickening of the aortic valve cusps at parasternal short-axis images avoiding high gain settings. Patients with degenerative aortic valve disease were divided intotwo groups as aortic sclerosis and aortic stenosis according to maximum aortic velocityof above or below 2m/s. All study population underwent a two-dimensional (2D) transthoracic echocardiography (TTE) and 2D speckle tracking echocardiography (STE) before and after semi-supine bicycle exercise test. All echocardiographic recording were repeated at rest, at maximal exercise, and at recovery time. We also evaluated the association between aortic sclerosis and biomarkers such as Galactine-3, high sensitive (hs) troponin T, C-reactive protein (CRP) and pro-BNP. Results: Baseline characteristics and clinical data were similar among groups. Left atrial volume index, aortic gradients, and E/e’ measurements were significantly lower in patients with aortic Vmax<2 (sclerotic aortic valves). LV strain parameters were significantly higher in patients with aortic Vmax 2 (stenotic aortic valves). Although CRP, hs-troponin T, and pro-BNP were significantly higher in patients with aortic Vmax 2, Galactine-3 levels were similar among groups. LV global longitudinal strain (GLS) were inversely correlated with CRP levels, E/e’ at peak exercise, and mean aortic gradients at rest and peak exercise (r -0.38; -0.3; -0.32; -0.3; p<0.05). Multivariate logistic regression analysis revealed that CRP levels and mean aortic gradients at peak exercise were independent predictors of LV GLS at peak exercise. Conclusions: Despite normal LV function, GLS is not only significantly decreased in patients with aortic sclerosis but also the difference is more pronounced during peak exercise. CRP may also a biomarker in identifying the degenerative aortic valve disease in its early stages. Results of the present study suggest that STE is a reliable tool in early detection on LV involvement in patients with aortic sclerosis. Keywords: aortic sclerosis; bicycle exercise stress test; speckle tracking echocardiography