Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan No:1972'de kayıtlı Mecmû'a-i Eş'âr (vr.1b-80a): İnceleme-metin


Öğrenci: AHMET ÇOLAK

Danışman: Ömer Zülfe