Müzikal zeka temelinde çoklu zeka etkinliklerini sosyal bilgiler dersinde uygulamak: Bir eylem araştırması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2016

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: SERHAT AL

Eş Danışman: AHMET KATILMIŞ, YÜCEL KABAPINAR

Özet:

Araştırmanın amacı, Çoklu Zekâ Kuramı çerçevesinde Müzikal zekâ uygulamaları ve çalışma yaprakları etkinliklerinin hazırlanması ve hazırlanan materyallerin Sosyal Bilgiler 7. sınıf dersine uygulanmasıdır. Hazırlanan Müzikal zekâ uygulamalarını ve çalışma yapraklarının öğrencilerin gelişimine katkısı belirlenmiştir. Bu temel amaca yönelik olarak aşağıdaki sorulara yanıt aranmaya çalışılmıştır: 1. Öğrencilerin, Müzikal zekâ temelinde hazırlanan etkinliklere ilişkin araştırma öncesi ve sonrası algıları nasıldır? 2. Müzikal zekâ temelinde sınıfta uygulanan etkinliklerin öğrenciler tarafından gerçekleştirme düzeyi nasıldır? 3. Müzikal zekâ temelli uygulama etkinliklerine ilişkin öğrenci görüşleri nasıldır? Bu araştırma nitel bir araştırmadır. Araştırma, yeni bir yaklaşımı uygulamak amacıyla eylem araştırması olarak modellenmiştir. Araştırmacının katılımcıları 2015-2016 eğitim ve öğretim yılında bir devlet okulunda öğrenim gören 7. sınıf öğrencileri 16 kız 16 erkekten oluşmaktadır. Araştırmanın uygulama süresi 05.10.2015-07.01.2016 tarihleri arasındaki 8 haftayı kapsamaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak ön algı anketi, son algı anketi, kamera ve fotoğraf kayıtları, araştırmacı öğretmen günlüğü ve Çoklu Zekâ Kuramı çalışma yaprakları kullanılmıştır. Elde edilen veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonucunda öğrencilerin Müzikal zekâ uygulamalarına karşı algılarında araştırma öncesine göre olumlu değişimler meydana geldiği belirlenmiştir. Müzikal zekâ uygulamalarının öğrencilerin, akademik, bireysel ve sosyal gelişime katkı sağladığı ortaya çıkmıştır. Müzikal zekâ uygulamalarının ve Çoklu Zekâ Kuramı çerçevesinde hazırlanan çalışma yaprakları etkinliklerinin öğrencilerin Sosyal Bilgiler dersine karşı tutum ve davranışlarında olumlu etki ortaya çıkarmıştır. Anahtar Kelimeler: Sosyal Bilgiler, Çoklu Zekâ Kuramı, Müzikal zekâ uygulamaları, çalışma yaprakları, eylem araştırması ABSTRACT The aim of the research is to prepare Musical intelligence practices and worksheet activities under Multiple Intelligence Theory and to practise prepared materials into Social Sciences of the seventh grade. It has been determined the contribution of prepared Musical intelligence practices and worksheets to the students’ progress. It has been tried to find answers to the following questions for this basic aim: 1. How are the students’ perception relating to the activities prepared on the basis of Musical intelligence before and after the research? 2. What is the level of the realization of the activities that have been carried out on the basis of musical intelligence by the students? 3. What are the views of the students relating to the practice activities based on musical intelligence? This research is a qualitative research. The research has been modelled as a case study with the aim of carrying out a new approach. The participants of the researcher consist of 16 girls and 16 boys that studied in the seventh grade in a public school in 2015-2016 academic year. The practice time of the research covers 8 weeks between the dates of 05.10.2015 and 07.01.2016. In the study, preperception questionnaire, last perception questionnaire, video camera and camera records, action diary and Multiple Intelligence Theory worksheets have been used as the data collection tool. The data obtained have been analysed under the content analysis. At the end of the research, it has been determined that positive changes in the students’ perception towards musical intelligence practices have been occurred with regard to pre-research. It has revealed that musical intelligence practices have made a contribution to the students’ academic, individual and social development. It has revealed the positive effect of musical intelligence practices and the worksheets prepared under Multiple Intelligence Theory in attitude and behaviours of the students towards Social Sciences. Key Words: Social Sciences, Multiple Intelligence Theory, Musical intelligence practices, worksheets, a case study