Orff eğitimi alan ve almayan ilköğretim öğrencilerinin müzik dersine ilişkin tutum ile müzikal özyeterlik düzeylerinin karşılaştırılması


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Marmara Üniversitesi, Turkey

Approval Date: 2011

Thesis Language: Turkish

Student: Gökşin Karaköse

Consultant: MEHVEŞ EMEÇ BİROL

Abstract:

ORFF EĞİTİMİ ALAN VE ALMAYAN İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUM İLE MÜZİKAL ÖZYETERLİK DÜZEYLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Bu araştırma; Orff eğitimi alan ve almayan ilköğretim öğrencilerinin, müzik dersine ilişkin tutum ile müzikal özyeterlik düzeylerini karşılaştırarak, bu boyutlar ile öğrencilerin bazı sosyo-demografik özellikleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Araştırma Survey yöntemiyle yapılan bir araştırma olup, araştırmanın örneklemini Bostancı Doğa Koleji (n=61), Atakent Doğa Koleji (n=48), Özel Akatlar Açı Okulu (n=45) ve Özel Alev Okulu (n=45) dördüncü sınıf ilköğretim öğrencileri olmak üzere toplam 190 kişi oluşturmaktadır. Araştırmada toplam 3 temel veri toplama aracı kullanılmıştır. Bunlardan ikisi; Özmenteş (2006) 'in "Müzik Dersi Tutum Ölçeği" ve "Müzikal Özyeterlik" ölçekleri, diğeri ise; kişisel bilgiler elde etmek için oluşturulan "Öğrenci Bilgi Formu"dur. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; Orff eğitimi; ilköğretim 4. sınıf öğrencilerinin müzikal özyeterlik düzeylerini, müzik dersine ilişkin tutum düzeylerinden daha fazla etkilemiş ve müzikal özyeterlik puanları Orff eğitimi almayan ilköğretim öğrencilerine göre istatistiksel açıdan anlamlı derecede yüksek çıkmıştır. Müzik dersine ilişkin tutum puanları arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Aynı zamanda bu öğrencilerin özyeterlik ve müzik dersine ilişkin tutum düzeylerinin onların bazı demografik özelliklerine göre farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir: • Cinsiyet değişkeninin öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ile özyeterlik düzeylerinde etkili olduğu, • Okul dışı müzik ile ilgilenme durumunun öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ve özyeterlik düzeylerinde etkili olduğu, • Ailelelerin ekonomik durumunun öğrencilerin müzikal özyeterlik düzeylerinde etkili olduğu, • Okul dışı kursa gitme durumunun öğrencilerin müzik dersine ilişkin tutum ve özyeterlik düzeylerinde etkili olduğu araştırma sonuçlarını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Müzikal özyeterlik, müzik dersine ilişkin tutum, Orff eğitimi, ilköğretim müzik eğitimi. ABSTRACT COMPARISON OF MUSICAL SELF-EFFICACY AND ATTITUDE TOWARDS THE MUSIC LESSON LEVELS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS RECEIVING AND NOT RECEIVING ORFF EDUCATION Having compared musical self-efficacy and attitude towards the music lesson levels of primary school students receiving and not receiving Orff education, this study has revealed a relation between these dimensions and some socio-demographic characteristics of the students. This study has applied the Survey method; the fourth-year primary school students of Bostancı Doğa Colege (n=61), Atakent Doğa College (n=48), Private Akatlar Açı School (n=45) and Private Alev School (n=45) have been regarded as a target group of this study. The study has applied 3 main data collection tools.The two of these are a 'Scale of Attitude towards The Music Lesson' of Özmenteş (2006) and 'Musical Self-Efficacy' scales, the other one is a 'Student Information Form' constituted for obtaining personal information. According to results obtained in consequence of the study; Orff education has had a greater impact on musical self-efficacy levels of the fourth-year Primary school students than levels of attitude towards the music lesson, and in comparison with the students not receiving Orff education, musical self-efficacy points turned out to be higher in terms of statistics.There has been no significant difference in terms of statistics detected between points of attitude towards the music lesson. At the same time, it has been detected that self-efficacy and attitude towards the music lesson levels of this students differ in accordance with some demographic characteristics. The study results have revealed that: • The sex variable has an impact on the attitude towards the music lesson and self-efficacy levels of the students, • Students' practice in music outside school has an impact on the attitude towards the music lesson and self-efficacy levels of the students, • Economic condition of the students' families has an impact on musical self-efficacy levels of the students, • Attending courses outside school has an impact on the attitude towards the music lesson and self-efficacy levels of the students. Key Words: Musical self-efficacy, attitude towards music lesson, Orff education, primary school musical education.